STRATEGIA JA TEHTÄVÄT

ALUEJOHTOKUNNAN ROOLI JA TOIMENPITEIDEN LAAJUUS:

1) ALUEJOHTOKUNTA ON ALUEEN STRATEGIATOIMIEN OSAAJA,KOKONAISTOIMINTOJEN JOHTAJA JA KOORDINOIJA, PAIKALLISASIANTUNTIJA, EDUNVALVOJA, PUHEMIES, TOIMENPITEIDEN GENEROIJA JA AKTIIVINEN ITESENÄINEN TOIMIJA SEKÄ AIKAANSAAJA

2) OSOITTAA KESKUSTAAJAMIEN/ALAKESKUSTEN STRATEGISEN MERKITYKSEN JA NIIDEN LINKITTÄMISTARPEEN JA TOIMENPIDEALUEET KAUPUNKIKOKONAISUUDESSA SEKÄ STRATEGIASUUNNITTELUN OSANA MIKKELIN ELIN- JA VETOVOIMAKEHITYKSESSÄ SEKÄ KAUPUNGIN KOKONAISMIELIKUVAN MUODOSTUMISESSA.

PÄÄTAVOITTEITA:

1) Haukivuoren pitäjän alueen elin- ja vetovoiman vahvistaminen, laadukkaan asumisedellytysten lisääminen ja turvaaminen, yrittäjäedellytysten-, pysyväis- ja vapaa ajanasutuksen määrän lisääminen sekä vähintään nykyisten julkisten ja yksityisten palvelujen tason ja laadun ylläpitäminen: asukasmäärä ja kassavirta luovat elinvoiman, kasvun tason ja olemassaolon edellytykset toimintaympäristölleen (Haukivuori)

 • Tämä edellyttää Haukivuoren pitäjän alueen väestön rakenteen kehittämistä ja yrittäjyyden vahvistamista, alueen keskeisten vahvuuksien kaupallistamista, uusiin matkailutuotteisiin panostamista ja Haukivuoren ulkopuolelle tapahtuvaa markkinointia näkyvyyden ja vetovoiman lisäämiseksi, vahvaa vaikuttamista ja edunvalvontatuen yhteistyötä valtakunta-, maakunta- ja kaupunkitasoilta.

2) Varmistaa Kaupungin vastuunalainen alueiden ja ympäristön hoito omistamistaan Asemankylän ja sataman alueista, eri toiminnoista, rakennuksista, palveluista, ympäristön laadukkaasta ja rationaalisesta hoidosta sekä maisemoiduista metsäalueista. Näiden kohteiden taso ratkaisee Pitäjän keskusta alueen viihtyisyyden, vetovoima- ja mielikuva-arvon.

Satama-alueen lopullisten suunnitelmien toteuttaminen on saatava aikaiseksi 2018 – 2019 aikana.

Taajamien tien kunnon ylläpito, erityisesti 72-tie ja Keskustie, haja-asutusalueen tiet, teiden varsien siisteys sekä ojitus; ovat ELY:n vastuulla vähintään kakkoskategoriaan laatutasolla.

 • Mikkelin kaupungin vastuutahoille ja aluejohtokunnalle on esitetty haastetta tehdä Haukivuoren keskustasta ja alueen toiminnantasosta mallialue Maakunnan ja Mikkelin kaupungin aktiivisena ja uusiutuvana kaupungin osana niin, että ympäristö pidetään huolta ja se ilmentää aidosti kaupunkimaista laatutasoa ja tukee maaseutumaista kaupungin osakeskusmielikuvabrändiä. Tavoite voidaan toteuttaa kaupungin vastuulla ja yhtä hyvällä laatutasolla verrokkina Kaupungin ja Ristiinan hoitotaso.

3) Aluejohtokunnan strategiatyöskentely tukee Maakunnan strategiapainotusta ”Metsä, Vesi ja Ruoka”. Myös kaupungin oman strategian lähtökohdiksi on huomioitava tämä viitekehys, koska se tukee aluejohtokuntien alueiden vahvuusalueita. Jokaiselle keskustaajaman alueelle/ ”alakeskukselle” (aluejohtokunnan toimialue) on laadittava oma erillisstrategia aluejohtokuntien alueiden painopisteajattelun pohjalta, jolloin kaikki kaupungin toiminnot ja alueet ovat automaattisesti mukana kaupunkikokonaisuudessa, sen kehittämisessä ja resurssiedellytyksissä.

 • Aluejohtokuntatasoinen strategialähtökohta on oltava edellytys kaupungin ydinkeskustan ja sen ympäristön ohella alueiden, tasavertaiselle kehittämistoimille ja niiden toimintaa tukeville resursseille.
 • Tämä edellyttää aluejohtokuntakohtaista strategista näkemystä, etukäteisinformaatiota ja neuvotteluja kaupungin eri sektoreiden johdon kanssa vuositason suunnitelmien sisällyttämiseksi investointi- ja käyttömäärärahabudjetteihin sekä kaupungin vastuulla olevien toimenpiteiden vastuuttamista, laadukasta ja sujuvaa toteuttamista.

4) Onnistuakseen tämä strategia edellyttää aluejohtokunnalta määrätietoista ja itsenäistä päätöksentekoa, toimintojen seurantaa, niiden toimeenpanoa ja tekemistä sekä vuorovaikutusta tämän strategian eri yhteistyötahojen kanssa ja riittäviä taloudellisia resursseja.

 • Ensisijaisena lähtökohtana on verkostomainen ja hyvä yhteistyö kaupungin kanssa, strategiassa mainittujen muiden ulkopuolisten sekä alueen toimijoiden kanssa.
 • Haukivuoren vahvuuksia, toimintaa, tapahtumia ja näkyvyyttä on nyt oikea hetki lähteä laadullisesti tuomaan esille ja markkinoimaan.
 • Matkailu- ja markkinointituotteistusta on saatava lisää. Vetovoimaa on kohdistettava ja panostettava Haukivuoren ulkopuolelle, ensisijasikohteina Mikkelin seutu, Pieksämäki ja muut lähialueen kunnat asiakas- ja kävijämäärän saamiseksi alueelle.
 • Valtakunnallisilla kevätmessuilla ja muilla harkituilla tapahtumilla Haukivuoren esillä oloa ja esiintymistä jatketaan.
 • Eri potentiaalisille segmenteille käynnistetään aktiviteettejä ja toimenpiteitä tilanne- ja tapahtumavalmiuden mukaan
 • Päätoimenpide aluejohtokunnalla on uusien asukkaiden hankinnan markkinointi, jossa on hyvä potentiaali, mutta ensin on Haukivuoren edellytykset oltava kunnossa (asuntokaavoitus ja kiinteistövero). Segmentit ovat: Perheet, etätyö, eläkeläiset ja vapaa-ajanasukkaat.
STRATEGISESTI MERKITTÄVIÄ EDELLYTYKSIÄ (Edunvalvonta ja vaikuttamiskohteita) HAUKIVUOREN PITÄJÄN ALUEEN TOIMINTA- JA AIKAANSAANNOSKOHTEIDEN TOTEUTTAMISELLE

1. Nopeat kaavoitustoimenpiteet Asemankylälle ja sen ympäristöön aluejohtokunnan 17.12.2015 kokousten esitysten mukaisesti (kirjattu teklan kokoukselle 21.1.2016 tiedoksi) omakotitalojen, pien/teollisuusyritys- ja uutena lisänä kerrostalokaavoitusta 7.9.2017 (Karvanto, Kirkonkylän alue, Kyyveden rantaa; BioHauesta pohjoiseen Pitkähiekan uimarannalle, purettavat kiinteistöjen tontit/perustat mm. Haukivuoritalon pääty kerrostalotyyppisellä mahdollisuudella)

2. Haukivuoren saavuttavuuden nostaminen aikaisemmalle tasolle junavuorojen palauttamisella VR:lle esitetyllä tavalla (kokeiluesitykset v. 2017: 5.1.2017: 3 + 3 IC-vuoroa ja 8/2017, 28.9.2017 laaja neuvottelu VR:n strategiajohdon kanssa: Maakuntaliitto, Mikkelin ja Pieksämäen kaupungit ja aluejohtokunta, sähköposti VR:n johtoryhmälle HaSen etusivusta/Savon radan päivä) JunaBussi-vuoroilla täydentäminen. On kansataloudellisesti, inhimillisesti ja ympäristöystävällisesti, julkisten kulkuvälineiden ylivoimaisin malli. Tuottaa toteutettuna tulosta VR:lle. Mikäli esitykset eivät saavuta lopputulosta, on harkittava myös kompensaatiota pysähtymisistä VR:lle (25 000 €/v.; kuusi pysähtymistä/vrk) kaupungin taholta. Panostukset palautuvat linja-autovuorosäästöinä monin kertaisena.

Junan pysähtyminen on eräs tärkeimmistä strategisista edellytyksistä Mikkelin kaupungin osan, Haukivuoren elin- ja vetovoimaisien toimien kehittämiselle ja väestön lisäämiselle.

3. Vapaa-ajanasutuksen aktivointia Kyyveden ympäristöön (n. 500 rantakaavoitettua tonttia) ja mahdolliseen uuteen kerrostaloon Asemankylälle (vahva nykytrendi) sekä muiden järvien ympärille. Vaatii kiinteistöveromuutosta (VVM): vain vero myydylle tontille ei kaikille omistajan rantakaavoitetuille tonteille.

AJK esittänyt edunvalvontaa Kaupungille, Etelä-Savon ja Keski-Suomen Maakunta-liitoille 3/2017 ja suoraan (22.9.) Valtiovarainministeriön erityisavustajalle.

4. Turvetuotannon estäminen/vähentäminen, kaupungin tuen lopettaminen turveluville ja vesistöä pilaaville kohteille (raja: EUvesipuitedirektiivin taso; ei uusia turvelupia vesistöihin ennen kuin pintaveden laatutaso on hyvä tai erinomainen), erityisesti Kyyvedellä! Esitetään myös, että kaupunki pyytää Kyyveden kalastusalueelta/uudelta osakaskunnalta, rannanomistajien edustajina, turvelupa-asioiden selvityksen omien lausuntojensa perustaksi. On selvästi pystytty osoittamaan, että kemikalioinnin lopputuloksena vesistöihin virtaa jopa etikanhappotasoista vettä ja pintavalutuskentän omaavat turvetuotantoalueet laskevat vesisateiden ja lumien sulamisen myötä paljon kiintoainetta ja humusta vesistöjä pilaamaan.

Pahin Kyyveden kiintoaine/humus case-esimerkki: Ala- ja Yläsitro, Musta- ja Koiraselkä, näkysyvyys laskenut osin 40 cm, happivajetta tullut alueelle, kalat pakenevat pois. Laskuturvealueet: Vanki/Kovalan, Lintu-ja Pyöreäsuo. Myös matalat lahdet kärsivät humuspitoisuudesta.

Liitteenä pintaveden laatua kuvaavat EU:n vesipuitedirektiivin mukaiset kartat ja kemikalioinnin puhdistusjälkeiset vesikuvat sekä Pelastetaan Reittivedet ry:n tutkimustieto Vapon ja Elyn virallisesta aineistosta.

POSITIIVISTA:
Kaupungin uusi linjaus 2.10.18 Etelä-Savon Maakuntaohjelmaan 2018 – 2021: ”Energiatuotannossa tulisi edistää riittävällä siirtymäajalla vesistöjen kuormittamista turpeesta puhtaampaan metsäenergiaan”.

5. Tele- ja puhelinliikenneongelmat haja-asutusalueella tuovat laajasti vaikeuksia vapaa-ajanasutukselle, etätyöhön, nuoremman polven tarpeisiin ja kaikille yrittäjille ja ammatinharjoittajille. Puhelinliikenne vaatii lisämastoja. Teleliikenne vaatii tukiasemia/ operaattoreiden toimien vahvistamisia ja tarkentavia suuntaustoimia, koska valokaapelit eivät ulotu haja-asutusalueille. 4 JA 5 G parantanevat osin tilannetta v. 2021 – 2022 mennessä.

6. Hyvinvointiaseman lääkäripalvelujen laajentaminen kaikille arkipäiville ja hammaslääkärin sekä suuhygieenikon käynti 2 kertaa/vko. Tavoitetasoa käsitelty 7.9.17 Maakuntaliiton johdon ja erikseen, Sotejohtavan lääkärin Hans Gärdströmin, kanssa. Toimenpiteitä seurataan ja vaikuttaan uuden Sote-toimien edistyessä Maakuntaliitossa.

7. Alemman tieverkoston kunnon ylläpito ja huolto Haukivuoren pitäjän alueella on parannuttava. Merkittävää metsän hoidolle, hakkuille ja maaseutuyrittäjyydelle, Suomen suurimmalle luomutuotantoalueelle ja sen laajentumiselle, vapaa-asutuksen ja matkailutuotteistuksen kasvattamiselle ja yleensä paikallisväestölle/ haja asutusliikennöinnille. (Luhtitien parannussuunnitelman toteuttamistavoite v. 2018 Asemankylällä)

8. Kyyvesi on Mikkelin toiseksi suuri järvialue (Saimaa, Kyyvesi): 615 km rantaviivaa ja pinta-alaa 78 % järven pinta-alasta (Puula 262 km ja 10 %). Tavoitteeksi on asetettava Mikkelin kaupungissa Kyyveden nostaminen toiminta-, markkinointi- ja suojeluarvoon, jotka sille kuuluvat. Tavoitteena puhdas vesi, EU-vesipuitedirektiivin erinomainen ja hyvä-tasoille, Kyyveden aktiivi- ja tulevaisuuden toimien varmistamiseksi. Ehdotetaan ylikunnallista hanke-esitystä seututasolla (Mikkeli, Kangasniemi, Pieksämäki) vesien tilan ja hoidon parantamiseksi:

 • eräs tapa: pato alajuoksulle Rauhanjärveen. Konsultin tekemä suunnitelma, ELY:ssä, toimenpiteineen on valmiina (suoria asianosaisia n. 2000 talouksia, vaikuttavuus n. 5000 talouteen/uusi Suomen suurimpiin osakaskuntiin kuuluva Kyyvesi-selvitys)

Matkailullisesti ja virkistyskäyttölähtöisesti Kyyvedellä on suuri merkitys: Kansainvälinen melontareitti lepopaikkoinen, Häkkilän kunnostettu eräpolku, harvoja kunnossa olevia Kaupungin alueella, pyöräilyreitit Mikkeli – Haukivuori – Naarajärvi välillä, erämajojen inventointi ja lepopaikkojen kunnostamisprojektit.

Kaikkiin tulevat uudet tai korjatut opasteet. Esitteet painetaan vuoden lopulla ja laatutasoa valvotaan säännöllisesti.

9. Yrittäjäpotentiaalin aktivointitoimenpiteet ja Haukivuorta koskevien markkinointiaktiviitteettien tuotteistus yhteistyössä Haukivuorelaiset ry, Kaupunki ja Aluejohtokunta. Lisäyhteistyötahot, projektit sekä mahdolliset tiedottamistoimet käynnistyvät v. 2018 alkuvuodesta lähtien.

10. Markkinointislogan Kyyveden kupeessa, Haukivuori, käyttöä vahvistetaan. Ehdotetaan kaikille Haukivuoren julkistustoimintaa harjoittaville tahoille sloganin esilläpitoa jatkossa.

HAUKIVUORI-maamerkki on merkittävä imagon ja itsetunnon nostaja, poikkeavana toimenpiteenä ja jatkuvan huomion arvonsa mukaisesti. Sen elinkaari- ja vaikuttavuus on pitkä!

11. Haukivuoren kirjaston aukioloaikojen vakiinnuttaminen ja viikonlopun itsepalvelumahdollisuuksien toteuttaminen 1.4.2018 alkaen (malli Suomenniemi/Otava). Virallinen esitys tehdään 16.11.2017 aluejohtokunnan kokouksessa.

12. Haukivuori-talon käyttöä ja huoltoa seurataan ja aktivoidaan tarvittaessa sekä tuetaan harkitusti mahdollisia tapahtumia.

13. Keskeiset strategiset toimenpide- ja seurantakohteet ovat:
Päiväkoti-suunnitelman edistyminen ehdotetun kaupunkikonsernin kautta vv. 2018 -2020. Haukivuori-talon esitettyjen purkutoimen lopettaminen: Keskeneräiset remontit suoritettava loppuun ja valokaapelointi keväällä 2018. Kaikki tilat vuokralle. Asuntolan maanpäällisen osan purkaminen; tilalle uusi vapaaajanasukkaille markkinoitava kerrostalo. BioHauki- alueen pohjoisrantaosan käyttö vaihtoehtoisesti lisäkaavoituksella yritystoiminnan potentiaalialueeksi tai asuntotuotantoon.

14. Satamasuunnitelman loppuun saattamien vv. 2018 – 2019: esiintymislava, pohjan ruoppaus, uimarannan kunnostaminen, saunan ympäristö sekä toisen venepaikan laskemistila, valvontakamerat, karavaanierien paikan määrittely ja opasteet, peseytymiskopit, sataman kioskin toiminnan varmistaminen ja vakiinnuttaminen sekä mahdollinen kioskin käytön ja sen roolin laajentaminen sataman ympärillä tapahtuvaan toimintaan (Kyyveden matkailutarpeet, karavaanarit)

15. Asemankylän ympäristön viihtyisyydestä, nuorten ja lasten liikuntapaikkojen kunnosta huolehtiminen tapahtuu yhteistyössä Kaupungin eri yksiköiden ja Haukivuoren Kisailijoiden kanssa. Lasten leikkipaikkojen tarve ja niiden kunto pitää kokonaisuudessaan tarkistaa ja ennakoida uuden päiväkodin rakentamiseen liittyen ja siihen liittyvät nykyiset lasten leikkipaikat ml. satama.

16. Metsän raivaus ja nurmikkojen hoito säännölliseksi vuositasoiseksi kaupungin vastuulla tapahtuvaksi ympärivuotiseksi toiminnaksi, jota tuetaan talkoohakkuilla yksityismaiden ja sataman koivikkoalueen kunnossa pidolla Kyyveden ja sataman näkyyyden varmistamiseksi. Asiaa ohjaamaan ja valvomaan työryhmä.

17. Torin toiminnan säännöllinen myynti- ja kauppiastoiminta on ollut kunnossa, Haukivuorelaiset ry:n vastuulla kokonaisuudessaan ja erityisesti kesällä. Vanhan torialueen puiston laadusta ja hoidosta vastaa kaupunki, kuten uudesta torista ja Haukivuori-maamerkistä. Maamerkki on Osuuskaupan tontilla, joka on osuuskaupan vastuuta. Muusta osasta vastaa kaupunki/aluejohtokunta.

18. Haukivuori-infon (Tienvarsitaulut/Wanha-Osula), kesäkalenterin (Haumedia) ja joulumessujen, Hauki-hallilla (Haukivuorelaiset ry:n) vastuulla olevan tapahtumien taloudelliseen tukemiseen aluejohtokunta osallistuu niistä erikseen vuosittain sovittaessa.

19. Edellisen strategiajakson toimenpiteenä Haukivuoren Asemankylän ja sataman sisääntulo- ja ajankohtaisinfotaulut 72- tielle (3 – 4 km) saadaan kuntoon viimeistään ennen seuraavaan kesää yhteissuunnittelulla ja Haukivuorelaisten ry:n taloudellisella tuella. Edellyttää ELY:n lupaa.

20. Rantokankaan täyspitkä frisbee-radan kuntoon laitto tapahtuu talkootyönä. Päävastuu Haukivuoren Kisailijoilla yhteistyössä kaupungin liikuntatoimen kanssa v. 2018 aikana.

21. Häkkilän eräpolun kokonaiskunto, opastemerkinnät ja reitinhoito on varmistettu v. 2018 alkaen. Päävastuu siitä on Häkkilän Eräveikoilla, talkootyöllä sekä aluejohtokunnan osittaisella vuosittain sovittavalla taloudellisella tuella. Polkupyöräreittien seurantavastuu on aluejohtokunnalla/Haukivuorelaiset ry:llä ja parannustoimet aluejohtokunnanliikuntatoimen taloudellisella tuella

22. Haukivuoren alueen metsästysseurojen majan markkinointia aktivoidaan, majoista tehtävällä yhteisellä esitteellä, jotka valmistuvat v. 2017 vuoden loppuun mennessä.

23. Kyyvesi-kirjan valmistelu ja tuottaminen v. 2018 aikana niin, että kirja valmistuu v. 2019 aikana. Työryhmän käynnistäminen suoritetaan v. 2017 loppuun mennessä, johon kutsutaan Kalastusalueen, Kotiseutuyhdistyksen, Haukivuorelaiset ry:n ja Aluejohtokunnan edustus, käynnistyskokoonkutsuja ja alkugeneroija on aluejohtokunnan puheenjohtaja.

24. Merkittävien, kaupungin ja Suomen rajatkin ylittävät, huomionarvoa nostavat sekä uutta vetovoimaa lisäävät tapahtumat ja niiden markkinointitukeminen ja esilläpito:

Esimerkkeinä:

Suolentiksen yli 10 v. jo toimineet MM-kisat uuteen arvoon ja nousuun, Savon radan päivän jatkuvuus, Nuottarysäys kironkylälle,jossa nuotan veto ja kalastus ovat etusijalla, Kesä- ja joulunavausmarkkinat, Haukivuoren kesäteatteri, Henkireikä, jatkuvuus varmistettava ja Lato. Haukihallin tilat laajempaan ja tehokkaampaan käyttöön; kiipeilytoiminta/kilpailut Haukivuoren ylivoimatekijä kaupungissa (HaKin vastuulla), tilaisuuksien ideointi,

Haukivuorelaiset ry:n roolina on tapahtumavastuu; keskittyminen ja edelleen vahvistaminen siihen. Hyvin hoidetut tapahtumat ovat Haukivuoren näkyvyydelle ja mainekuvalle erittäin merkittäviä ja alueen mielikuvaa, huomion arvoa ja näkyvyyttä nostavia! Aluejohtokunta tukee toimia tarvittaessa ja käyttää tähän myös verkostojaan! Sataman merkitys ja rooli kasvaa isojen yleisötapahtumien toteutuspaikkana.

25. ALUEJOHTOKUNNAN SUORA TIEDOTTAMINEN JA VUOROVAIKUTUS ON AKTIIVISTA JA ULOSPÄINSUUSUUNTAUTUVAA, HAUKIVUOREN TUNNETTUISUUTTA JA VAIKUTTAVUUTTA LISÄÄVÄÄ SEKÄ USKOTTAVAA!

 • TIEDOTTAMINEN JA VUOROVAIKUTUS KOHDISTUU ENSISIJAISESTI MIKKELIN KAUPUNKIIN, ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTOON, ALUEHALLINTOIVIRASTOON, ELYN VASTUUYKSIKÖIHIN JA ETELÄ-SAVON ELY-KESKUKSEEN, TIEDOTUSVÄLINEISIIN, KANSANEDUSTAJIIN JA PROJEKTIMINISTERIÖIHIN
 • Tarvittava valtakunnallinen vaikuttaminen tehdään tukeutuen yllä oleviin sidosryhmiin.
 • Haukivuoren pääyhteiskumppanit ovat: Kyyveden kalastusalue, ja keväästä 2018 alkaen Kyyveden osakaskunta, Haukivuorelaiset ry, Haukivuoren Kisailijat ry, Haukivuoren Kotiseutuyhdistys ry, Lions Club, Häkkilän Eräveikot, Kaupungin kirjastotoimi ja Haumedia Oy
 • ALUEJOHTOKUNNAN INFORMAATIO- JA KUULEMISTAPAHTUMAT Asemankylällä, eri sidosryhmille ja vapaaajanasukkaille JÄRJESTETÄÄN VÄHINTÄÄN KERRAN VUODESSA sekä muilla alueilla esim. Aluejohtokunnan kiertävien kyläkokousten yhteydessä tarvittaessa.
 • MUU TIEDOTTAMINEN HOIDETAAN MIKKELI/HAUKIVUOREN ALUEJOHTOKUNNAN UUSITUILLA KOTISIVUJEN VÄLITYKSELLÄ JA TARVITTAESSA ERILLISAKTIVITEETEILLÄ, TIEDOTTEILLA, TIEDOTUSVÄLINEIDEN TAI ERI SIDOSRYHMIEN KANSSA YHTEISTYÖSSÄ
 • www.haukivuori.fi-sivut uusitaan 28.2.2018 mennessä niin, että sinne keskitetään kaikki Haukivuorta koskeva viestistä ja ulospäin markkinointi. Suunnittelussa ja uusimisessa hyödynnetään Haukivuori-nousuun projektien konsulttiapua ja rahoitusta.
 • TIEDOTTAMIS- JA SIDOSRYHMÄTYÖVASTUU ON ALUEJOHTOKUNNAN PÄÄTÖKSISTÄ JA AKTIVITEETEISTA ENSISIJAISESTI ALUEJOHTOKUNNAN PUHEENJOHTAJALLA JA/TAI PUHEENJOHJALAN KANSSA YHTEISESTI SOVITTAVILLA PROJEKTIEN VASTUUHENKILÖLLÄ.
 • MIKKELIN KAUPUNGIN ALUEEN ALUEJOHTOKUNTIEN VUOROVAIKUTUSTA JA YHTEISTYÖTÄ PYRITÄÄN LISÄÄMÄÄN VAIKUTUS- JA TOIMINTAMAHDOLLISUUKSIEN (resurssien) SEKÄ YHTEISTEN ASIOIDEN LISÄÄMISEKSI ALUEJOHTOKUNTIEN TOIMINNASSA JA PÄÄTÖKSENTEOSSA.
 • VISIT MIKKELILLE JA YLEENSÄ KAUPUNGIN SEURAAVAN VUODEN ESITTEISIIN JA VERKKOSIVUILLE ON OLTAVA HAUKIVUOREN ALUEEN TIEDOT EDELLISEN VUODEN SYYS/LOKAKUUN VAIHTEESSA MISET OY:N VASTUUHENKILÖILLÄ. ASIAA VARMISTAMAAN PERUSTETAAN VASTUURYHMÄ.

26. KAUPUNGIN MYÖNTÄMÄN TOIMINTABUDJETIN LÄHTÖKOHTANA ON, ETTÄ SILLÄ EDISTETÄÄN ENSISIJAISESTI ALUEJOHTOKUNNAN TOIMINTAAN LIITTYVIÄ STRATEGISIA TAVOITTEITA JA TOIMINTAKOHTEITA.

ALUEJOHTOKUNNAN PERUSRAHA v.2018 ON 30 700€.

27. Tämä strategia on aluejohtokunnan päätoimintalinja ja aikaansaannoslähtökohta. Sen pohjalta perustetaan projektiryhmiä, johon voidaan ottaa aluejohtokunnan ulkopuolisia henkilöitä ja asiantuntijoita laadukkaan lopputuloksen aikaansaamiseksi. Toimia johtaa ja koordinoi puheenjohtaja ja valmisteluryhmä.

Aluejohtokunnan jäsenille nimetään toimintavastuita tämän strategiaosien johtamis-, seuranta- ja koordinointirooleina. Heillä on rapontointivelvollisuus ensin puheenjohtajan/valmisteluryhmän kautta aluejohtokunnalle projektien etenemistoimista.

28. ALUEJOHTOKUNNAN ORGANISOITUMINEN JA VASTUUT

 • Aluejohtokunta vahvistaa strategian ja vuosibudjetin.
 • Strategian valmistelusta ja toimeenpanosta vastaa puheenjohtaja valmisteluryhmän tuella tukeutuen rahoitusresursseissa ja muissa toteutumisedellytyksissä Mikkelin
  kaupunkiin ja mahdollisiin muihin julkisiin sekä hyväksyttyihin yksityisiin kohteisiin.
 • Strategia yksilöidään vuosittaiseksi omatoimisiksi toimintasuunnitelmiksi ja resursoinnin pohjaksi.

29. Aluejohtokunnan jäsenistä nimetään henkilö hallitsemaan ulkopuoliset rahoituslähteet, -mahdollisuudet ja tiedottamisen. Lähtökohtana on, että mahdollisimman moni RY Haukivuorella pystyy itsenäisesti hakemaan näitä avustuksia, koska Haukivuorelaiset ry rajoittavat nyt hakemustoimintansa harvoihin kohteisiin. Aluejohtokunnan budjetti ei myöskään mahdollista avustusten jakoa!
HAUKIVUOREN ALUEEN MARKKINOINTITOIMENPITEIDENJA MATKAILUTUOTTEIDEN VALMISTELU, OSIN YRITTÄJIEN HAKEMINEN JA YHTEISET KOORDINAATIOTOIMENPITEET KAUPUNGIN KANSSA.

YDINVAIKUTTAVUUTTA OSOITTAVIA VAHVUUS- JA KESKITTYMISALUEITA:

1. KYYVEDEN AKTIVITEETTIT; VIRKISTYS-, KALASTUS JA MATKAILU
2. TURVETUOTANTOALUEET JA NIIDEN TOIMINTA (INFO-ryhmät)
3. MÖKKIKATKAILU (PAKETOINTI: HELSINKI – VANTAA LENTOASEMA JUNA TAI VUOKRA-AUTO)
4. PUHDAS RUOKA, LUOMU JA MAATIMATLAILU
5. MARJA- JA SIENIPAKETIT, SOIDEN LISÄPOTENTIAALI
6. METSÄSTYS/METSÄSTYSSEURAT: OSALLISTUMISMYYNTI
7. ERÄMAJOJEN ULKOPUOLISTEN IHMISTEN KÄYTÖN LISÄÄMINEN
8. HÄKKILÄN ERÄPOLUN AKTIIVIKÄYTTÖ JA MARKKINOINTI
9. UUET PYÖRÄREITIT JA NIIDEN MARKKINOINTI
10. NYKÄLÄN KOSKEN TAIMEN- JA LOHIKALASTUS/VENÄLÄISET
11. SATAMAN AKTIVITEETIT JA KÄYTÖN LISÄYS: KIOSKI/PALVELU KARAVAANARIPAIKKA, MATONPESU, LAPSET, TAPAHTUMAT, GRILLI, UIMARANTA, FRISBEE-GOLF, VARTIOINTI, WC, ESIINTYMISLAVA
12. TALVIPAKETIT (MOOTTORIKELKKA, HIIHTO, LUISTELU, MONIMUOTOINEN KALASTUS, TALVISURFFIVARJOT, LASTEN PILKKIKILPAILUT…)
13. UKKO-PEKKA, JUNA- JA LÄTTÄHATTU
14. LASTEN JA NUORTEN TOIMINTAMUODOT JA LEIKKIPAIKAT

KUNNOSTETTU SATAMA JA SEN KIOSKI ON HYVÄ KESKEINEN KOHDE KYYVEDEN AKTIVITEETTIEN LÄHTÖ- JA PALUULIIKENTEELLE SEKÄ MATKAILUTOIMIEN ORGANISOINNILLE (Avainkysymys kioskin hoito)

MOTOT:

Konkretiaa, nopeaa päätöksentekoa ja aikaansaannoksia!

”Se, joka tahtoo, löytää keinot, mutta se, joka ei tahdo, löytää selitykset!”