Päivitetty 25.10.2018

HAUKIVUOREN ALUEJOHTOKUNNAN STRATEGISIA LINJAUKSIA vv. 2017 – 2021

Viite: 13.12.2014 hyväksytty strategia vv. 2015 – 2017

ALUEJOHTOKUNNAN ROOLI JA TOIMENPITEIDEN LAAJUUS

 1. ALUEJOHTOKUNTA ON ALUEEN STRATEGIATOIMIEN OSAAJA, KOKONAISTOIMINTOJEN JOHTAJA JA KOORDINOIJA, PAIKALLISASIANTUNTIJA, EDUNVALVOJA, PUHEMIES, TOIMENPITEIDEN GENEROIJA JA AKTIIVINEN ITESENÄINEN TOIMIJA SEKÄ AIKAANSAAJA
 1. OSOITTAA KESKUSTAAJAMIEN/ALAKESKUSTEN STRATEGISEN MERKITYKSEN JA NIIDEN LINKITTÄMISTARPEEN JA TOIMENPIDEALUEET KAUPUNKIKOKONAISUUDESSA SEKÄ STRATEGIASUUNNITTELUN OSANA MIKKELIN ELIN- JA VETOVOIMAKEHITYKSESSÄ SEKÄ KAUPUNGIN KOKONAISMIELIKUVAN MUODOSTUMISESSA.

PÄÄTAVOITTEITA:

 1. Haukivuoren pitäjän alueen elin- ja vetovoiman vahvistaminen, laadukkaan asumisedellytysten turvaaminen, yrittäjä-etätyöedellytysten-, vakinaisen- ja vapaa-ajanasutuksen määrän lisääminen sekä vähintään nykyisten julkisten ja yksityisten palvelujen tason ja laadun ylläpitäminen: asukasmäärä ja kassavirta luovat elinvoiman, kasvun tason ja olemassa olon edellytykset toimintaympäristölleen (Haukivuori).
 • Tämä edellyttää Haukivuoren pitäjän alueen väestön rakenteen kehittämistä ja yrittäjyyden vahvistamista, alueen keskeisten vahvuuksien kaupallistamista, uusiin matkailutuot-teisiinpanostamista ja Haukivuoren ulkopuolelle tapahtuvaa markkinointia/viestintää näkyvyyden ja vetovoiman lisäämiseksi, vahvaa vaikuttamista ja edunvalvontatuen yhteistyötä valtakunta-, maakunta- ja kaupunkitasoilta.
 1. Varmistaa Kaupungin vastuunalainen alueiden ja ympäristön hoito omistamistaan Asemankylän ja sataman alueista, eri toiminnoista, rakennuksista, palveluista, ympäristön laadukkaasta ja rationaalisesta hoidosta sekä maisemoiduista metsäalueista. Näiden kohteiden taso ratkaisee Pitäjän keskusta alueen viihtyisyyden, vetovoima- ja mielikuva-arvon.

Satama-alueen lopullisten suunnitelmien toteuttaminen on saatava aikaiseksi 2018 – 2019 aikana.

Taajamien tien kunnon ylläpito, erityisesti 72-tie ja Keskuskatu, haja-asutusalueen tiet, teiden varsien siisteys sekä ojitus; ovat ELY:n vastuulla vähintään kakkoskategoriaan laatutasolla.

 • Mikkelin kaupungin vastuutahoille ja aluejohtokunnalle on esitetty haastetta tehdä Haukivuoren keskustasta ja alueen toiminnantasosta mallialue Maakunnan ja Mikkelin kaupungin aktiivisena ja uusiutuvana kaupungin osana niin, että ympäristö pidetään huolta ja se ilmentää aidosti kaupunkimaista laatutasoa ja tukee maaseutumaista kaupungin osakeskusmielikuvabrändiä. Tavoite voidaan toteuttaa kaupungin vastuulla ja vähintään yhtä hyvällä laatutasolla, verrokkina Kaupungin ja Ristiinan keskusta.
 1. Aluejohtokunnan strategiatyöskentely tukee Maakunnan strategiapainotusta ”Metsä, Vesi ja Ruoka”. Myös kaupungin oman strategian lähtökohdiksi on huomioitava tämä viitekehys, koska se tukee aluejohtokuntien alueiden vahvuusalueita. Jokaiselle keskustaajaman alueelle/ ”alakeskukselle” (aluejohtokunnan toimialue) on laadittava oma erillisstrategia aluejohtokuntien alueiden painopisteajattelun pohjalta, jolloin kaikki kaupungin toiminnot ja alueet ovat automaattisesti mukana kaupunki-kokonaisuudessa, sen kehittämisessä ja resurssiedellytyksissä.
 • Aluejohtokuntatasoinen strategialähtökohta on oltava edellytys kaupungin ydinkeskustan ja sen ympäristön ohella alueiden tasavertaiselle kehittämistoimille ja niiden toimintaa tukeville resursseille.
 • Tämä edellyttää aluejohtokuntakohtaista strategista näkemystä, etukäteisinformaatiota ja neuvotteluja kaupungin eri sektoreiden johdon kanssa vuositason suunnitelmien sisällyttämiseksi investointi- ja käyttömäärärahabudjetteihin sekä kaupungin vastuulla olevien toimenpiteiden vastuuttamista, laadukasta ja sujuvaa toteuttamista.

4. Onnistuakseen tämä strategia edellyttää aluejohtokunnalta määrätietoista ja itsenäistä päätöksentekoa, toimintojen seurantaa, niiden toimeenpanoa ja tekemistä sekä laajaa vuorovaikutusta tämän strategian eri yhteistyötahojen kanssa ja riittäviä taloudellisia resursseja.

 • Ensisijaisena lähtökohtana on verkostomainen ja hyvä yhteistyö kaupungin, strategiassa mainittujen muiden ulkopuolisten sekä alueen toimijoiden kanssa.
 • Haukivuoren vahvuuksia, toimintaa, tapahtumia ja muuta näkyvyyttä on nyt oikea hetki lähteä sähköisesti ja keskitetysti tuomaan esille sekä markkinoimaan eri osatekijöitä.
 • Matkailu-, elämys- ja markkinointituotteistusta on saatava lisää. Vetovoimaa on kohdistettava ja panostettava Haukivuoren ulkopuolelle, ensisijasikohteina Mikkelin seutu, muut kunnat ja pääkaupunkiseutu.
 • Valtakunnallisilla kevätmessuilla ja muilla harkituilla tapahtumilla Haukivuoren esillä oloa ja esiintymistä jatketaan.
 • Päätoimenpide aluejohtokunnalla on nyt Asemankylän ja sen lähiympäristön sekä satama-alueiden uusiutumisen, Kyyveden vesienlaatuun ja virkistystoimintaan, Haukivuori-brandauk-seen, infra-asioihin, luonnon ja ulkoilumahdollisuuksiin panostamisen jälkeen aktiivinen uusien asukkaiden paikkakunnalle saanti ja siihen liittyvä segmentoiva ammattitaitoinen markkinointi. Keskeiset Haukivuoren toimintaan vaikuttavat edellytykset on saatava etenemään ja päävahvuudet esiin (lisäkaavoitustoimet, palvelut, asumisedellytykset, – elämykset, luontoon tukeutuva elämä, edullinen elämisen taso, halvat tontit ja rakennuskus-tannukset, saavutettavuus, kiinteistöveron muutostarve ja vesien hoito). Päälähtökohtina on nykyinen asuntopotentiaali segmentteinä: Etätyöläiset, lapsiperheet, vapaa-ajanasukkaat ja seniorit

STRATEGISESTI MERKITTÄVIÄ EDELLYTYKSIÄ (Edunvalvonta ja vaikuttamiskohteita) HAUKIVUOREN PITÄJÄN ALUEEN TOIMINTA- JA AIKAANSAANNOSKOHTEIDEN TOTEUTTAMISELLE

 1. Nopeat kaavoitustoimenpiteet Asemankylälle ja sen ympäristöön aluejohtokunnan 17.12.2015 kokousten esitysten mukaisesti (kirjattu teklan kokoukselle 21.1.2016 tiedoksi) omakotitalojen, pien/teollisuusyritys- ja uutena lisänä kerrostalokaavoitusta 7.9.2017. Kaavoitusselvitys tehdään v. 2019 Asemankylän osalta. (Karvanto, Kirkonkylän alue, Kyyveden rantaa; Bio-Hauesta pohjoiseen Pitkähiekan uimarannalle, kerrostalopotentiaalia purettavat kiinteistöjen tontit ja Asemankylän tyhjät maa-alueet)
 1. Haukivuoren saavuttavuuden nostaminen aikaisemmalle tasolle

junavuorojen palauttamisella VR:lle esitetyllä tavalla. Viimeinen esitys: kokeiluluontoisesti 3 – 4 IC-vuoroa/suunta 2 – 3 vuoden aikana. (useat Ministeri- ja VR:n johdon tapaamiset, kokeiluesitykset v. 2017: 5.1.2017: 3 + 3 IC-vuoroa ja 8/2017, 28.9.2017 laaja neuvottelu VR:n strategiajohdon kanssa: Maakuntaliitto, Mikkelin ja Pieksämäen kaupungit ja aluejohtokunta, sähköposti VR:n johtoryhmälle HaSen etusivusta/Savon radan päivä) Juna-Bussi-vuoroilla täydentäminen.

On kansataloudellisesti, inhimillisesti jaympäristöystävällisesti, julkisten kulkuvälineiden ylivoimaisin malli. Tuottaa toteutettuna tulosta VR:lle. Mikäli esitykset eivät saavuta lopputulosta, on harkittava myös kompensaatiota pysähtymisistä VR:lle (25 000 €/v.; kuusi pysähtymistä/vrk) kaupungin taholta.Panostukset ja yleensä junaliikenne palautuvat linja-autovuorojen kustannus-säästöinä monin kertaisesti.

Junan pysähtyminen on eräs tärkeimmistä strategisista edellytyk-sistä Mikkelin kaupungin osan, Haukivuoren elin- ja vetovoimai-sien toimien kehittämiselle ja asukasmäärän lisäämiselle. Se pitää saada tiedostamaan myös alueen vaikuttajat (ministerit, kansanedustajat, Maakuntaliitto, Ely ja Mikkelin kaupunki)

19.6.2018 JÄRJESTETTIIN ISO KUULEMISTAPAHTUMA (n. 300) KUULIJAA, JONKA KESKEINEN ASIA OLI SAAVUTETTAVUUS. Päivään sisältyi yhteiskokous, johon osallistuivat Maakuntaliiton, Pohjois-Savon Elyn, Mikkelin Kaupungin ja Aluejohtokunnan edustajat aiheena juna- ja juna-bussiliikenteen järjestelyt Haukivuorelle. Kokouksen lisäsanoma ja edellytys: Viranomaistahojen ja vaikuttajatahojen on oltava esittämässä ja perustelemassa aluejohtokunnan kanssa toimenpiteitä, kun junavuoroja tai juna-bussijärjestelmää halutaan.

 1. Vapaa-ajan asutuksen aktivointia Kyyveden ympäristöön(n. 500 rantakaavoitettua tonttia) ja edellytysten luontiin tyhjillä oleviin kerrostaloasuntoihin Asemankylälle (vahva vapaa-asumisen nyky-trendi). Vaatii kiinteistöveromuutosta (VVM): vain vero myydylle tontille, ei kaikille omistajan rantakaavoitetuille tonteille.

AJK esittänyt edunvalvontaan kiinteistöveroa Kaupungille, Etelä-Savon ja Keski-Suomen Maakuntaliitoille 3/2017 ja suoraan (22.9.), Kauppakamarille (11.12.) ja puheenjohtaja suoraan Valtiovarainministeriön erityisavustajalle 8/2017 sekä sen jälkeen seurantakertoja.

 1. Turvetuotannon estäminen/vähentäminen, kaupungin tuen lopettaminen turveluville ja vesistöä pilaaville kohteille (raja: EU-vesipuitedirektiivin taso; ei uusia turvelupia vesistöihin ennen kuin pintaveden laatutaso on hyvä tai erinomainen), erityisesti Kyyvedellä!

Aluejohtokunta on esittänyt, että kaupunki pyytää Kyyveden kalastusalueelta/uudelta osakaskunnalta, rannanomistajien edustajina, turvelupa-asioiden selvityksen omien lausuntojensa perustaksi. On selvästi pystytty osoittamaan, että kemikalioinninlopputuloksena vesistöihin virtaa jopa etikanhappotasoista (ph-arvo) vettä ja pintavalutuskentän omaavat turvetuotantoalueet laskevat vesisateiden ja lumien sulamisen myötä paljon kiintoainetta ja humusta vesistöjä pilaamaan.

Pahin Kyyveden kiintoaine/humus case-esimerkki: Ala- ja Yläsitro, Musta- ja Koiraselkä, näkysyvyys laskenut osin 40 cm, happivajetta tullut alueelle, elokopeaa kaloissa, kalat pakenevat pois.

Laskuturvealueet: Vanki/Kovalan, Lintu-ja Pyöreäsuo. Myös matalat lahdet kärsivät humuspitoisuudesta.

Liitteenä pintaveden laatua kuvaavat EU:n vesipuitedirektiivin mukaiset kartat ja kemikalioinnin puhdistusjälkeiset vesikuvat sekä Pelastetaan Reittivedet ry:n tutkimustieto Vapon ja Elyn virallisesta aineistosta

POSITIIVISTA:

Kaupungin uusi linjaus 2.10.18 Etelä-Savon Maakuntaohjelmaan 2018 – 2021: ”Energiatuotannossa tulisi edistää riittävällä siirtymäajalla vesistöjen kuormittamista turpeesta puhtaampaan metsäenergiaan”.

 1. Tele- ja puhelinliikenneongelmat haja-asutusalueella tuovat laajasti vaikeuksia vapaa-ajanasutukselle, etätyöhön, nuoremman polven tarpeisiin ja kaikille yrittäjille ja ammatinharjoittajille. Puhelinliikenne vaatii lisämastoja. Teleliikenne vaatii tukiasemia/ operaattoreiden toimien vahvistamisia ja tarkentavia suuntaus-toimia, koska valokaapelit eivät ulotu haja-asutusalueille. 4 JA 5 G parantanevat hieman tilannetta v. 2021 – 2022 mennessä.
 1. Hyvinvointiaseman lääkäripalvelujen laajentaminen kaikillearkipäiville ja hammaslääkärin sekä suuhygieenikon käynti 2 kertaa/vko. Tavoitetasoa käsitelty 7.9.17 Maakuntaliiton johdon ja erikseen, Sotejohtavan lääkärin Hans Gärdströmin, kanssa.

Toimenpiteitä seurataan ja vaikuttaan uuden Sote-toimien edistyessä Maakuntaliitossa.

 1. Alemman tieverkoston kunnon ylläpito ja huolto Haukivuoren pitäjän alueella on parannuttava. Merkittävää metsän hoidolle, hakkuille ja maaseutuyrittäjyydelle, Suomen suurimmalle luomutuotantoalueelle ja sen laajentumiselle, vapaa-asutuksen ja matkailutuotteistuksen kasvattamiselle ja yleensä paikallis-väestölle/haja-asutusliikennöinnille. (Luhtitien parannus-suunnitelman toteuttamistavoite v. 2019 Asemankylällä)
 1. Kyyvesi on Mikkelin toiseksi suuri järvialue (Saimaa,Kyyvesi): 615km rantaviivaa ja pinta-alaa 78 % järven pinta-alasta (Puula 262 km ja 10 %). Tavoitteeksi on asetettava Mikkelin kaupungissa Kyyveden nostaminen toiminta-, markkinointi- ja suojeluarvoon, jotka sille kuuluvat. Aluejohtokunta on tehnyt tästä myös esityksen kaupungille.Tavoitteena on puhdas vesi, EU-vesipuitedirektiivin erinomainen ja hyvä-tasoille, Kyyveden vapaa-ajanasukastoiminnan vahvistamiseksi, tonttien arvon ylläpitämiseksi, virkistyskäytön vahvistamiseksi ja muiden aktiivi- ja tulevaisuuden toimien varmistamiseksi. Ehdotetaan ylikunnallista hanke-esitystä seututasolla (Mikkeli, Kangasniemi, Pieksämäki) vesien tilanja hoidon parantamiseksi tai muita aktiivitoimia:
 • Veden korkeuserojen heitto vuositasolla on suuri: pato alajuoksulle Rauhanjärveen. Konsultin tekemä valmis suunnitelma, ELY:ssä, toimenpiteineen on valmiina (suoria asianosaisia n. 2000 talouksia, vaikuttavuus n. 5000 – 8000 talouteen/uusi Suomen suurimpiin osakaskuntiin kuuluva Kyyvesi-selvitys).

Matkailullisesti ja virkistyskäyttölähtöisesti Kyyvedellä on suuri merkitys: Kansainvälinen melontareitti lepopaikkoinen, Häkkilän kunnostettu eräpolku, harvoja kunnossa olevia Kaupungin alueella, pyöräilyreitit Mikkeli – Haukivuori – Naarajärvi välillä, erämajojen inventointi ja lepopaikkojen kunnostamisprojektit.

Uudet esitteet on painettu v. 2018. Virkistyspaikkojen laatutasoa valvotaan säännöllisesti ja v. 2019 rakennetaan uudet liikenneviras-ton suositusten mukaiset opasteet Häkkilän Eräpolulle ja uudelle pyöräreitille. Myös laavu Kangasjärven päähän kunnostetaan.
Viransuo


Ropolansuo

Ropolansuo ka

mg/l

pH min/

max

Fe

mg/l

min/

max

2015 17,8 5,0 3,1/6,2 8,5 0,7/15
2014 9,1 3,6 3,2/5,5 11 2,5/20
2013 17 3,8 3,0/4,6 10 2,2/33
2012 15/16 3,3/3,5 2,8/5,6 24/25 11/76
2011 15/24 3,2/3,3 2,9/4,4 35/51 13/350
2010 17/17 3,1/3,2 2,8/3,9 27/32 5,3/110
2009 7,8/9 3,3/3,3 2,9/3,8 19/20 4,4/40
2008 8,5/10 3,4/3,4 3,1/3,7 17/25 6,1/150
2007 15/16 3,2/3,3 2,9/3,8 18/19 7,5/35
2006 7,2/7,6 3,5/3,5 3,3/3,8 7,6/8,7 3,5/14
2005 12/22 3,3/3,3 ¾,2 12/15 3,8/37
 1. Yrittäjäpotentiaalin aktivointitoimenpiteet ja Haukivuorta koskevien markkinointiaktiviitteettien tuotteistus yhteistyössä Haukivuorelaiset ry, Kaupunki ja Aluejohtokunta. Lisä-yhteistyötahot, projektit sekä mahdolliset tiedottamistoimet käynnistyvät v. 2018 alkuvuodesta lähtien. Yrittäjien päivän 5.9. huomiointi ja esiin nosto kouluissa.
 1. Markkinointislogan Kyyveden kupeessa, Haukivuori, käyttöä vahvistetaan. Ehdotetaan kaikille Haukivuoren julkistustoimintaa harjoittaville tahoille sloganin esilläpitoa jatkossa.

HAUKIVUORI-maamerkki on merkittävä imagon ja itsetunnon nostaja, poikkeavana toimenpiteenä ja jatkuvan huomion arvonsa mukaisesti. Sen elinkaari- ja vaikuttavuus on pitkä! Myös liIkenne-opasteet 72 tien kautta ja lähiopastetaulut 3 – 4 km ennen Asemankylää ja satamaa ennen on rakennettu v. 2018.

 1. Haukivuoren kirjaston aukioloaikojen vakiinnuttaminen ja viikonlopun itsepalvelumahdollisuuksientoteuttaminen syksy 2018 alkaen (malli Suomenniemi/Otava) on toteutunut aluejohtokunnan esittämällä tavalla.
 1. Haukihallin käyttöä ja huoltoa seurataan ja aktivoidaan tarvittaessa sekä tuetaan harkitusti mahdollisia tapahtumia.
 1. Keskeiset strategiset toimenpide- ja seurantakohteet ovat:

Päiväkoti-suunnitelman edistyminen ehdotetun kaupunkikonsernin kautta vv. 2018 -2020. Haukivuori-talon esitettyjen purkutoi-men lopettaminen: Keskeneräiset remontit on aluejohtokunnan toimesta suoritettu loppuun ja valokaapelointi tehtiin keväällä 2018. Etätyöskentelijöille ja vapaa-asukkaille tila talosta. Kaikki tilat vuokralle. Asuntolan maanpäällisen osan purkaminen; tilalle uusi vapaa-ajanasukkaille markkinoitava kerrostalo. BioHauki- alueen pohjoisrantaosan käyttö vaihtoehtoisesti lisäkaavoituksella yritystoiminnan potentiaalialueeksi tai asuntotuotantoon. Nuorten aktivoimisesksi on perustettu aluejohtokunnan urheiluseurojen yhteistyön aikaansaamiseksi juoksukoulu, jota ohjaavat Seppo Kantanen, Heikki Sorvali ja Kalle Husso

 1. Satamasuunnitelman loppuun saattamien vv. 2018 – 2019:

esiintymislava, uimarannan kunnostaminen, saunan ympäristö sekä toisen venepaikan laskemistila, valvontakamerat, karavaanierien paikan määrittely ja sähköjohdot, tavara-ja polkupyörät sekä niiden tilat, kaislaleikkurit, opasteet, peseytymiskopit, mattojen

kuivaustilojen laajentaminen, rantapallokentän siirtäminen, lasten leikkikentän ja varustuksen laajentaminen, grilli ja puuvarasto, sataman kioskin toiminnan joka vuotinen varmistaminen ja vakiinnuttaminen sekä mahdollinen kioskin käytön ja sen roolin tilapäinen laajentaminen sataman ympärillä tapahtuvaan toimintaan ja jäähilekone (Kyyveden matkailutarpeet, karavaanarit)

 1. Asemankylän ympäristön viihtyisyydestä, nuorten ja lasten liikuntapaikkojen kunnosta huolehtiminen tapahtuu yhteistyössä Kaupungin eri yksiköiden ja Haukivuoren Kisailijoiden kanssa (skeittirata, useammat frisbee-golf radat; Rantokangas, satama) Uuden päiväkodin läheinen kenttä. Lasten leikkipaikkojen tarve ja niiden kunto pitää kokonaisuudessaan tarkistaa ja ennakoida uuden päiväkodin rakentamiseen liittyen ja siihen liittyvät nykyiset lasten leikkipaikat ml. satama.
 1. Metsän raivaus ja nurmikkojen hoito säännölliseksi vuositasoiseksi kaupungin vastuulla tapahtuvaksi ympärivuotiseksi toiminnaksi, jota tuetaan talkoohakkuilla yksityismaiden ja sataman koivikkoalueen kunnossa pidolla Kyyveden ja sataman näkyyyden varmistamiseksi.
 1. Torin toiminnan säännöllinen myynti- ja kauppiastoiminta on ollut kunnossa, Haukivuorelaiset ry:n vastuulla kokonaisuudessaan ja erityisesti kesällä. Vanhan torialueen puiston laadusta ja hoidosta vastaa kaupunki, kuten uudesta torista ja Haukivuori-maamerkistä.

Maamerkki on Osuuskaupan tontilla, joka on Osuuskaupan omistuksessa. Muusta osasta vastaa kaupunki/aluejohtokunta.

 1. Haukivuori-infon (Tienvarsitaulut/Wanha-Osula), kesäkalenterin painatuksen kustannusten (Haumedia), joulumessujen, Hauki-hallilla (Haukivuorelaiset ry:n), perhe- ja lasten pilkkitapahtumaan, Häkkilän eräpolun, polkupyöräreittien ym. taloudelliseen tukemiseen aluejohtokunta osallistuu niistä erikseen vuosittain sovittaessa.
 1. Edellisen strategiajakson toimenpiteenä Haukivuoren Asemankylän ja sataman sisääntulo- ja ajankohtaisinfotaulut 72-tielle (3 – 4 km) saadaan kuntoon viimeistään ennen seuraavaan kesää yhteissuunnittelulla ja Haukivuori nousuun projektin taloudellisella tuella. Edellyttää ELY:n lupaa.
 1. Rantokankaan täyspitkä frisbee-radan kuntoon laitto ja huolto Päävastuu Haukivuoren Kisailijoilla yhteistyössä kaupungin liikuntatoimen kanssa. Useiden frisbee-kohteiden aktiivikäyttö edellyttää lajin koulutuksen järjestelyjä.
 1. Häkkilän eräpolun kokonaiskunto, opastus ja reitinhoito on varmistettu v. 2018 alkaen. Päävastuu siitä on Häkkilän Eräveikoilla, talkootyöllä sekä aluejohtokunnan osittaisella vuosittain sovittavalla taloudellisella tuella. Polkupyöräreittien seurantavastuu on aluejoh-tokunnalla ja parannustoimet aluejohtokunnan/liikuntatoimen taloudellisella tuella
 1. Haukivuoren alueen metsästysseurojen majan markkinointia aktivoidaan, majoista on tehty esitteet v. 2018 aikana. Niitä, kuten muitakin esitteitä saa kirjastosta, Wanhasta Osulasta ja Visit Mikkelin toimipaikoista.
 1. Kyyvesi-kirjan valmistelu ja tuottaminen v. 2018 aikana niin, että kirja valmistuu v. 2019 aikana. Ohjausryhmän käynnistäminen suoritetaan v. 2017 loppuun mennessä, johon kutsutaan Kalastusalueen, Kotiseutuyhdistyksen, Haukivuorelaiset ry:n/Haukivuori nousuun projekti, Mikkelin kaupungin, Kangasniemen kunnan, Metsäkeskuksen, Elyn ja Aluejohtokunnan edustus, käynnistyskokoonkutsuja ja alkugeneroija on aluejohto-kunnan puheenjohtaja. Päävastuu toimenpiteitä on kalastusalueella ja Saku Niilo-Rämällä ja Petri P. Pentikäisellä. Aluejohtokunta tukee taloudellisesti ko. projektia.
 1. Merkittävien, kaupungin ja Suomen rajatkin ylittävät, huomionarvoa nostavat sekä uutta vetovoimaa lisäävät tapahtumat ja niiden markkinointitukeminen ja esilläpito:

Esimerkkeinä:

Suolentiksen yli 10 v. jo toimineet MM-kisat uuteen arvoon ja nousuun, Savon radan päivän jatkuvuus, Nuottarysäys kironkylälle, jossa nuotan veto ja kalastus ovat etusijalla, Kesä- ja joulunavausmarkkinat, Haukivuoren kesäteatteri, Henkireikä, jatkuvuus varmistettava ja Lato. Haukihallin tilat laajempaan ja tehokkaampaan käyttöön; kiipeilytoiminta/kilpailut Haukivuoren ylivoimatekijä kaupungissa (HaKin vastuulla), tilaisuuksien ideointi,

viihde- ja kulttuuritapahtumat. Urheilutapahtumien kasvattaminen ja urheiluseurojen keskinäinen yhteistyö.

Haukivuorelaiset ry:n roolina on strategisesti tärkeä tapahtumavastuu; työnjaon mukaan oleellista on keskittyminen siihen ja edelleen uusien tapahtumien luonti. Hyvin hoidetut ja johdetut tapahtumat, ovat Haukivuoren näkyvyydelle, mainekuvalle ja alueen markkinoinnin tuelle erittäin merkittävää huomiota ja tapahtuma-arvoa ja näkyvyyttä nostavaa!

Aluejohtokunta tukee toimia tarvittaessa ja käyttää tähän myös verkostojaan! Sataman merkitys ja rooli kasvaa isojen yleisöta-pahtumien toteutuspaikkana. Myös kirkonkylän asemaa ja näkyvyytta tulee nostaa (historia, olemassa olo, tapahtumat)

 1.  ALUEJOHTOKUNNAN SUORA TIEDOTTAMINEN, HAUKIVUORI-BRANDAUS JA VUOROVAIKUTUS ON AKTIIVISTA JA ULOSPÄIN SUUNTAUTUVAA, HAUKIVUOREN TUNNETTUISUUTTA JA VAIKUT- TAVUUTTA LISÄÄVÄÄ. SE PERUSTUU TEKEMISEEN JA AIKAAN-SAANNOKSIIN. SEN ON OLTAVA USKOTTAVAA JA LUOTETTAVAA!
 • TIEDOTTAMINEN JA VUOROVAIKUTUS KOHDISTUU 

ENSISIJAISESTIMIKKELIN KAUPUNKIIN, ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTOON, ALUEHALLINTOIVIRASTOON, ELYN VASTUUYKSIKÖIHIN JA ETELÄ-SAVON ELY-KESKUKSEEN, TIEDOTUSVÄLINEISIIN, KANSANEDUSTAJIIN JA PROJEKTIMINISTERIÖIHIN

 • Tarvittava valtakunnallinen vaikuttaminen tehdään tukeutuen yllä oleviin sidosryhmiin.
 • Haukivuoren pääyhteiskumppanit ovat: Pelastetaan Savon Reittivedet ry, Kyyveden kalastusalue, myöhemmin kalatalousalue v. 2019 ja keväästä 2018 alkaen Kyyveden osakaskunta, Haukivuorelaiset ry, Haukivuoren Kisailijat ry ja muut urheiluseurat, Haukivuoren Kotiseutuyhdistys ry, Lions Club, Häkkilän Eräveikot, Kaupungin kirjastotoimi, Haumedia Oy, yrittäjät ja eläkeläisjärjestöt.
 • ALUEJOHTOKUNNAN INFORMAATIO- JA KUULEMIS-TAPAHTUMAT Asemankylällä, eri sidosryhmille ja vapaa-ajanasukkaille JÄRJESTETÄÄN VÄHINTÄÄN KERRAN VUODESSA sekä muilla alueilla esim. Aluejohtokunnan kiertävien kyläkokousten yhteydessä tarvittaessa.
 • MUU TIEDOTTAMINEN HOIDETAAN MIKKELI/HAUKIVUOREN ALUEJOHTOKUNNAN UUSITUILLA KOTISIVUJEN VÄLITYKSELLÄ JA TARVITTAESSA ERILLISAKTIVITEETEILLÄ, TIEDOTTEILLA, TIEDOTUSVÄLINEIDEN TAI ERI SIDOSRYHMIEN KANSSA YHTEISTYÖSSÄ
 • www.haukivuori.fi -sivut on uusittu niin, että sinne keskitetään kaikki Haukivuorta koskeva viestistä ja ulospäin markkinointi. Suunnittelussa ja uusimisessa hyödynnetään Haukivuori-nousuun projektien konsulttiapua ja rahoitusta.
 • TIEDOTTAMIS- JA SIDOSRYHMÄTYÖVASTUU ON ALUEJOHTOKUNNAN PÄÄTÖKSISTÄ JA AKTIVITEETEISTA ENSISIJAISESTI ALUEJOHTOKUNNAN PUHEENJOHTAJALLA JA/TAI PUHEENJOHJALAN KANSSA YHTEISESTI SOVITTAVILLA PROJEKTIEN VASTUUHENKILÖLLÄ.
 • MIKKELIN KAUPUNGIN ALUEEN ALUEJOHTOKUNTIEN VUOROVAIKUTUSTA JA YHTEISTYÖTÄ PYRITÄÄN LISÄÄMÄÄN VAIKUTUS- JA TOIMINTAMAHDOLLISUUKSIEN (resurssien) SEKÄ YHTEISTEN ASIOIDEN LISÄÄMISEKSI ALUEJOHTOKUNTIEN TOIMINNASSA JA PÄÄTÖKSENTEOSSA.
 • VISIT MIKKELILLE JA YLEENSÄ KAUPUNGIN SEURAAVAN VUODEN ESITTEISIIN JA VERKKOSIVUILLE ON OLTAVA HAUKIVUOREN ALUEEN TIEDOT EDELLISEN VUODEN SYYS/LOKAKUUN VAIHTEESSA MISET OY:N VASTUUHENKILÖILLÄ. ASIAA VARMISTAMAAN PERUSTETAAN VASTUURYHMÄ.
 1. KAUPUNGIN MYÖNTÄMÄN TOIMINTABUDJETIN LÄHTÖKOHTANA ON, ETTÄ SILLÄ EDISTETÄÄN ENSISIJAISESTI ALUEJOHTOKUNNAN TOIMINTAAN LIITTYVIÄ STRATEGISIA TAVOITTEITA JA TOIMINTAKOHTEITA.

ALUEJOHTOKUNNAN PERUSRAHA v.2019 ON 29900 €.

 1. Tämä strategia on aluejohtokunnan päätoimintalinja ja aikaansaannoslähtökohta. Sen pohjalta perustetaan projektiryhmiä, johon voidaan ottaa aluejohtokunnan ulkopuolisia henkilöitä ja asiantuntijoita laadukkaan lopputuloksen aikaansaamiseksi. Toimia johtaa ja koordinoi puheenjohtaja sekä valmisteluryhmä.

  Aluejohtokunnan jäsenille nimetään toimintavastuita tämän strategiaosien johtamis-, seuranta- ja koordinointirooleina. Heillä on rapontointivelvollisuus ensin puheenjohtajalle ja sen kautta /valmisteluryhmälle ja aluejohtokunnalle projektien etenemistoimista.

 1. ALUEJOHTOKUNNAN ORGANISOITUMINEN JA VASTUUT
 • Aluejohtokunta vahvistaa strategian ja vuosibudjetin.
 • Strategian valmistelusta ja toimeenpanosta vastaa puheenjohtaja valmisteluryhmän tuella tukeutuen rahoitusresursseissa ja muissa toteutumisedellytyksissä Mikkelin kaupunkiin ja mahdollisiin muihin julkisiin sekä hyväksyttyihin yksityisiin kohteisiin.
 • Strategia yksilöidään vuosittaiseksi omatoimisiksi toimintasuunnitelmiksi ja resursoinnin pohjaksi.
 1. Aluejohtokunnan jäsenistä nimetään henkilö hallitsemaan ulkopuoliset rahoituslähteet, -mahdollisuudet ja tiedottamisen. Lähtökohtana on, että mahdollisimman moni RY Haukivuorella pystyy itsenäisesti hakemaan näitä avustuksia, koska Haukivuo-relaiset ry rajoittavat nyt hakemustoimintansa harvoihin kohteisiin. Aluejohtokunnan budjetti ei myöskään mahdollista avustusten jakoa!

HAUKIVUOREN ALUEEN MARKKINOINTITOIMENPITEIDEN- JA MATKAILUTUOTTEIDEN VALMISTELU, OSIN YRITTÄJIEN HAKEMINEN JA YHTEISET KOORDINAATIOTOIMENPITEET KAUPUNGIN KANSSA.

YDINVAIKUTTAVUUTTA OSOITTAVIA VAHVUUS- JA KESKITTYMISALUEITA, JOIDEN HYTYARVOA ON MERKITTÄVÄSTI NOSTETTAVA:

 • ASEMANKYLÄJA HYVÄT LÄHIPALVELUT, HALPA, TURVALLINEN JA RAUHALLINEN ASUINYMPÄRISTÖ,ETÄTYÖ, LUONTO JA AITO MAASEUTUKULTTUURI, KYYVESI; VIRKISTYS-, MATKAILU- JA VAPAA-AJANASUTUS, RANTAUTUMINEN, MARJASTUS, SIENESTYS, MAKKARAN PAISTO, RUOKAILU, KAHVITTELU,LÄHIRUOKA, PUHDASRUOKA JALUOMU,BIOKAASU, KIRKONKYLÄ JA KULTTUURI-HISTORIA, SAAVUTETTAVUUS,HAUKIVUORI-MAAMERKKI,KORKEATASOINEN TAPAHTUMA-KULTTURI,SUOLENTIKSEN MM-KISAT,KUHA,LOHI,MUIKKU JA MUU JÄRVIKALA;KALASTUS,KANSAINVÄLINEN KANOOTTIREITTI, SUOT, METSÄMARJAT, SIENET, PATIKOINTI JA RETKEILY LUONTOPOLULLA: KORKEUSEROJA, VAIHTELEVA MAASTO, HYVÄT REITTIPOLUT, USEITA KATOKSILLA VARUSTETTUJA LEPO-, MAKKARAN- JA RUUAN LAITTO- JA PAISTOKOHTEITA, MAASTO- JA POLKUPYÖRÄILY
 1. KYYVEDEN AKTIVITEETTIT; VIRKISTYS-, KALASTUS JA MATKAILU
 2. TURVETUOTANTOALUEET JA NIIDEN TOIMINTA (INFO-ryhmät)
 3. MÖKKIKATKAILU (PAKETOINTI: HELSINKI – VANTAA LENTOASEMA JUNA TAI VUOKRA-AUTO)
 4. PUHDAS RUOKA, LUOMU JA MAATIMATLAILU
 5. MARJA- JA SIENIPAKETIT, SOIDEN LISÄPOTENTIAALI
 6. METSÄSTYS/METSÄSTYSSEURAT: OSALLISTUMISMYYNTI
 7. ERÄMAJOJEN ULKOPUOLISTEN IHMISTEN KÄYTÖN LISÄÄMINEN
 8. HÄKKILÄN ERÄPOLUN AKTIIVIKÄYTTÖ JA MARKKINOINTI
 9. UUDET PYÖRÄREITIT JA NIIDEN MARKKINOINTI
 10. NYKÄLÄN KOSKEN TAIMEN- JA LOHIKALASTUS/VENÄLÄISET
 11. SATAMAN AKTIVITEETIT JA KÄYTÖN LISÄYS: KIOSKI/PALVELU

KARAVAANARIPAIKKA, MATONPESU, LAPSET, TAPAHTUMAT, GRILLI, UIMARANTA, FRISBEE-GOLF, VARTIOINTI, WC, ESIINTYMISLAVA

 1. TALVIPAKETIT (MOOTTORIKELKKA, HIIHTO, LUISTELU, MONIMUOTOINEN KALASTUS, TALVISURFFIVARJOT, LASTEN PILKKIKILPAILUT…)
 2. UKKO-PEKKA, JUNA- JA LÄTTÄHATTU
 3. LASTEN JA NUORTEN TOIMINTAMUODOT JA LEIKKIPAIKAT

KUNNOSTETTU SATAMA JA SEN KIOSKI ON HYVÄ KESKEINEN KOHDE KYYVEDEN AKTIVITEETTIEN LÄHTÖ- JA PALUULIIKENTEELLE SEKÄ MATKAILUTOIMIEN ORGANISOINNILLE (Avainkysymys kioskin hoito)

MOTOT:

Konkretiaa, nopeaa päätöksentekoa ja aikaansaannoksia!

Se, joka tahtoo, löytää keinot, mutta se, joka ei tahdo, löytää selitykset!”

LISÄINFORMAATIOTA:

 • Aluejohtokunnan toimesta on hankittu tavara- ja polkypyöriä Kyyveden ympärillä asuville. Niiden luovutus tapahtuu sataman kioskista kesällä kioskin aukioloajan.
 • Samoin aluejohtokunta on hankkinut kaksi kaislaleikkuria, joiden luovuttamista ja käyttöä ohjaa kesäisin Juha Kantanen
 • Esilaista Haukivuorta koskevaa esite- ja opastekarttaa on saatavilla kirjaston asiointipisteestä, kuten myös muuta neuvostaa ja opastusta.