Päivitetty 2.4.2021

HAUKIVUOREN ALUEJOHTOKUNNAN STRATEGISIA LINJAUKSIA vv. 2017 – 2021

Viite: 13.12.2014 hyväksytty strategia vv. 2015 – 2017

ALUEJOHTOKUNNAN ROOLI JA TOIMENPITEIDEN LAAJUUS

 1. ALUEJOHTOKUNTA ON ALUEEN STRATEGIATOIMIEN OSAAJA, KOKONAISTOIMINTOJEN JOHTAJA JA KOORDINOIJA, PAIKALLISASIANTUNTIJA, EDUNVALVOJA, PUHEMIES, TOIMENPITEIDEN GENEROIJA JA AKTIIVINEN ITESENÄINEN TOIMIJA SEKÄ AIKAANSAAJA
 2. OSOITTAA KESKUSTAAJAMIEN/ALAKESKUSTEN STRATEGISEN MERKITYKSEN JA NIIDEN LINKITTÄMISTARPEEN JA TOIMENPIDEALUEET KAUPUNKIKOKONAISUUDESSA SEKÄ STRATEGIASUUNNITTELUN OSANA MIKKELIN ELIN- JA VETOVOIMAKEHITYKSESSÄ SEKÄ KAUPUNGIN KOKONAISMIELIKUVAN MUODOSTUMISESSA.

PÄÄTAVOITTEITA:

1) Haukivuoren pitäjän alueen elin- ja vetovoiman vahvistaminen, laadukkaan asumisedellytysten turvaaminen, yrittäjä-etätyöedellytysten-, vakinaisen- ja vapaa-ajanasutuksen määrän lisääminen sekä vähintään nykyisten julkisten ja yksityisten palvelujen tason ja laadun ylläpitäminen: asukasmäärä ja kassavirta luovat elinvoiman, kasvun tason ja olemassa olon edellytykset toimintaympäristölleen (Haukivuori).

Tämä edellyttää Haukivuoren pitäjän alueen väestön rakenteen kehittämistä ja yrittäjyyden vahvistamista, alueen keskeisten vahvuuksien kaupallistamista, uusiin matkailutuot-teisiinpanostamista ja Haukivuoren ulkopuolelle tapahtuvaa markkinointia/viestintää näkyvyyden ja vetovoiman lisäämiseksi, vahvaa vaikuttamista ja edunvalvontatuen yhteistyötä valtakunta-, maakunta- ja kaupunkitasoilta.

2) Varmistaa Kaupungin vastuunalainen alueiden ja ympäristön hoito omistamistaan Asemankylän ja sataman alueista, eri toiminnoista, rakennuksista, palveluista, ympäristön laadukkaasta ja rationaalisesta hoidosta sekä maisemoiduista metsäalueista. Näiden kohteiden taso ratkaisee Pitäjän keskusta alueen viihtyisyyden, vetovoima- ja mielikuva-arvon.
Satama-alueen lopullisten suunnitelmien toteuttaminen on saatava aikaiseksi 2018 – 2019 aikana.

Taajamien tien kunnon ylläpito, erityisesti 72-tie ja Keskuskatu, haja-asutusalueen tiet, teiden varsien siisteys sekä ojitus; ovat ELY:n vastuulla vähintään kakkoskategoriaan laatutasolla.

Mikkelin kaupungin vastuutahoille ja aluejohtokunnalle on esitetty haastetta tehdä Haukivuoren keskustasta ja alueen toiminnantasosta mallialue Maakunnan ja Mikkelin kaupungin aktiivisena ja uusiutuvana kaupungin osana niin, että ympäristö pidetään huolta ja se ilmentää aidosti kaupunkimaista laatutasoa ja tukee maaseutumaista kaupungin osakeskusmielikuvabrändiä. Tavoite voidaan toteuttaa kaupungin vastuulla ja vähintään yhtä hyvällä laatutasolla, verrokkina Kaupungin ja Ristiinan keskusta.

3) Aluejohtokunnan strategiatyöskentely tukee Maakunnan strategiapainotusta ”Metsä, Vesi ja Ruoka”. Myös kaupungin oman strategian lähtökohdiksi on huomioitava tämä viitekehys, koska se tukee aluejohtokuntien alueiden vahvuusalueita. Jokaiselle keskustaajaman alueelle/ ”alakeskukselle” (aluejohtokunnan toimialue) on laadittava oma erillisstrategia aluejohtokuntien alueiden painopisteajattelun pohjalta, jolloin kaikki kaupungin toiminnot ja alueet ovat automaattisesti mukana kaupunki-kokonaisuudessa, sen kehittämisessä ja resurssiedellytyksissä.

Aluejohtokuntatasoinen strategialähtökohta on oltava edellytys kaupungin ydinkeskustan ja sen ympäristön ohella alueiden tasavertaiselle kehittämistoimille ja niiden toimintaa tukeville resursseille.

Tämä edellyttää aluejohtokuntakohtaista strategista näkemystä, etukäteisinformaatiota ja neuvotteluja kaupungin eri sektoreiden johdon kanssa vuositason suunnitelmien sisällyttämiseksi investointi- ja käyttömäärärahabudjetteihin sekä kaupungin vastuulla olevien toimenpiteiden vastuuttamista, laadukasta ja sujuvaa toteuttamista.

4) Onnistuakseen tämä strategia edellyttää aluejohtokunnalta määrätietoista ja itsenäistä päätöksentekoa, toimintojen seurantaa, niiden toimeenpanoa ja tekemistä sekä laajaa vuorovaikutusta tämän strategian eri yhteistyötahojen kanssa ja riittäviä taloudellisia resursseja.

 • Ensisijaisena lähtökohtana on verkostomainen ja hyvä yhteistyö kaupungin, strategiassa mainittujen muiden ulkopuolisten sekä alueen toimijoiden kanssa.
 • Haukivuoren vahvuuksia, toimintaa, tapahtumia ja muuta näkyvyyttä on nyt oikea hetki lähteä sähköisesti ja keskitetysti tuomaan esille sekä markkinoimaan eri osatekijöitä.
 • Esille tuotavia kohteita ovat drumliini, Satama, Asemankylän ”kesäolohuone” ja Caravaanialue, Asemankylän Kyyveden rannan kohteet (satamakokonaisuus, Tiilipiippu kulttuuriklubi,hevosraitio- ja resiinatiemahdollisuus, uimarannat, veneenlaskupaikat), itse Kyyvesi, Asemankylän asemakaavauudistus,Rantokankaan toiminnot kokonaisuudessaan, johon esiin nostetaan hyppyrimäen kunnostus, Häkkilän retkipolku, Kangasjärven laavu ja Majava-kanoottireitti, Naarajärven-Kyyveden-Puulan kansainvälinen kanoottireitti, lopullisesti valmistuva pyöräreitti Mikkeli (Peitsari, S-market- Kalvitsa-Harjun Helmi-Asemankylä- Kangasjärven laavu-Naarajärvi (LomaTrio), merkittävä luomutuotantoalue,Asemankylän keskustan julkiset ja yksityiset palvelut.
 • Matkailu-, elämys- ja markkinointituotteistusta on saatava lisää. Vetovoimaa on kohdistettava ja panostettava Haukivuoren ulkopuolelle, ensisijasikohteina Mikkelin seutu, muut kunnat ja pääkaupunkiseutu.
 • Valtakunnallisilla kevätmessuilla ja muilla harkituilla tapahtumilla Haukivuoren esillä oloa ja esiintymistä jatketaan.
 • Päätoimenpide aluejohtokunnalla on nyt Asemankylän ja sen lähiympäristön sekä satama-alueiden uusiutumisen, Kyyveden vesienlaatuun ja virkistystoimintaan, Haukivuori-brandaukseen, infra-asioihin, luonnon ja ulkoilumahdollisuuksiin panostamisen jälkeen aktiivinen uusien asukkaiden paikkakunnalle saanti ja siihen liittyvä segmentoiva ammattitaitoinen markkinointi (Muuta meille kampanja).

Keskeiset Haukivuoren toimintaan vaikuttavat edellytykset on saatava etenemään ja päävahvuudet esiin (lisäkaavoitustoimet, palvelut, asumisedellytykset, – elämykset, luontoon tukeutuva elämä, edullinen elämisen taso, halvat tontit ja rakennuskus-tannukset, saavutettavuus, kiinteistöveron muutostarve ja vesien hoito). Päälähtökohtina on nykyinen asuntopotentiaali segmentteinä: Etätyöläiset, lapsiperheet, vapaa-ajanasukkaat ja seniorit

STRATEGISESTI MERKITTÄVIÄ EDELLYTYKSIÄ (Edunvalvonta ja vaikuttamiskohteita) HAUKIVUOREN PITÄJÄN ALUEEN TOIMINTA- JA AIKAANSAANNOSKOHTEIDEN TOTEUTTAMISELLE

1.Nopeat kaavoitustoimenpiteet Asemankylälle ja sen ympäristöön aluejohtokunnan 17.12.2015 kokousten esitysten mukaisesti (kirjattu teklan kokoukselle 21.1.2016 tiedoksi) omakotitalojen, pien/teollisuusyritys- ja uutena lisänä kerrostalokaavoitusta 7.9.2017. Kaavoituksen aktivointineuvotteluja suoritettiin kaupungin kanssa v. 2018. Kaupungin johtaman konsulttiavusteiset kaavoitustoimet käynnistyivät ja ne keskittyvät nyt pelkästään Asemankylälle, koska kohde on erittäin kompakti ja mielenkiintoinen suunnittelukohde. Ne tehdään vähintään kolmen asukaskuulemisen (v. 2018 – 2019) perusteella pilottitavoitteella Aluekeskuskategoriassa, joka valmistuu v. 2019 loppuun mennessä.

Aluejohtokunta järjestää vapaa-ajan ja paikallisasukkaille kuulemistilaisuuden 18.7.2019 Haukivuoritalolla, jonka keskeisinä aiheina ovat vapaa-ajanasunnon muuttaminen pysyväksi asunnoksi, Asemankylän kaavoitustilanne ja yleensä lisärakentamiseen liittyvät luvat, ongelmat jne… sekä vapaa-ajanasukkaan rooli alueensa aktiivisena toimijana ja vaikuttajana.

2. Haukivuoren saavuttavuuden junavuorojen palauttamisella on edelleen vahva tavoite. Nytt sitä pyritään vavistamaan saavutetuilla kehitystoimilla, rata-alueen ja sen rannan kulttuuri- ja matkailuantiviteeteillä:  2 – 3 IC-vuoroa/suunta. Myös linja-autoliikenteen vuoroja on saatava paremmeksi. Ne eivät tyydytä nykyisiä aktiivikäyttäjiä ja vapaa-ajan asukkaita, etenkin kesällä.
Useat Ministeri- ja VR:n johdon tapaamiset ja muut yhteyden otot, kokeiluesitykset v. 2015 – 2018 ovat kuluneet käyteihin ja esityksiin. Junien vuorojen pysähtymismäärää on rajattu 2 – 4 suuntaansa, myös pilottikokeiluna. Neuvotteluihin VR:n johdon kanssa, kaupungin johdolla ovat osallistuneet Maakuntaliittoja, aluejohtokunnan puheenjohtaja ja sekä osin myös Ministeri Leppä sekä Pohjois-Savon Elyn edustajat. Vähäistä junaliikennettä esitetään täydennettäväksi uusitulla Juna-Bussi-järjestelmällä sekä muutenkin lisääntyvällä maantieliikenteellä työmatka- ja koululaisliikenteen toimivuuden varmistamiseksi.Myös Waltti-korttijärjestelmä on uudistettava, koska sen käyttöön otto on vaikea ja monimutkainen.

Juna on kansataloudellisesti, inhimillisesti jaympäristöystävällisesti, julkisten kulkuvälineiden ylivoimaisin malli. Tuottaa toteutettuna tulosta VR:lle. Mikäli esitykset eivät saavuta lopputulosta, on harkittava myös kompensaatiota pysähtymisistä VR:lle (25 000 €/v.; kuusi pysähtymistä/vrk) kaupungin taholta. Panostukset ja yleensä junaliikenne palautuvat linja-autovuorojen kustannussäästöinä monin kertaisesti.

Junan pysähtyminen on eräs tärkeimmistä strategisista edellytyk-sistä Mikkelin kaupungin osan, Haukivuoren elin- ja vetovoimai-sien toimien kehittämiselle ja asukasmäärän lisäämiselle. Se pitää saada tiedostamaan myös alueen vaikuttajat (ministerit, kansanedustajat, Maakuntaliitto, Ely ja Mikkelin kaupunki)

Aluejohtokunta on hankkinut lausuntopyyntöjä mm. raideliikennekonsultilta VR:n perusteiden kumoamiseksi. Puheenjohtaja on ollut yhteydessä pyynnöstä omistajaohjausyksikön/ TEMmin selvitysmieheen, joka on pyytänyt taustatietoa raideliikenteestä ja junan pysähtymisen perusteista, johon on vastattu. 

3. Vapaa-ajan asutuksen aktivointia Kyyveden ympäristöön (n. 400 rantakaavoitettua tonttia) ja edellytysten luontiin tyhjillä oleviin kerrostaloasuntoihin Asemankylälle (vahva vapaa-asumisen nyky-trendi). Vaatii kiinteistöveromuutosta (VVM): vain vero myydylle tontille, ei kaikille omistajan rantakaavoitetuille tonteille.

Kiinteistöveroesityksiä on tehty Kaupungille, Etelä-Savon ja Keski-Suomen Maakuntaliitoille ja suoraan useita kertoja myös Valtiovarainministeriön erityisavustajalle.

Myös vapaa-ajanasuntojen muuttaminen vakinaiseksi on Mikkelin kaupungissa vaikeaa. Tontin kokoedellytys (5000 m2) on liian suuri.Tästäkin aluejohtokunta on tehnyt useita ehdotuksia kaupungille. Muutosta ei ole tullut.

4. Turvetuotannon estäminen/vähentäminen, kaupungin tuen lopettaminen turveluville ja vesistöä pilaaville kohteille (raja: EU-vesipuitedirektiivin taso; ei uusia turvelupia vesistöihin ennen kuin pintaveden laatutaso on hyvä tai erinomainen), erityisesti Kyyvedellä!

Aluejohtokunta on esittänyt, että kaupunki pyytää Kyyveden kalastusalueelta/uudelta osakaskunnalta, rannanomistajien edustajina, turvelupa-asioiden selvityksen omien lausuntojensa perustaksi. On selvästi pystytty osoittamaan, että kemikalioinnin lopputuloksena vesistöihin virtaa jopa etikanhappotasoista (ph-arvo) vettä ja pintavalutuskentän omaavat turvetuotantoalueet laskevat vesisateiden ja lumien sulamisen myötä paljon kiintoainetta ja humusta vesistöjä pilaamaan.

Erityisesti on huomioitava, että Vapo Oy on muuttamassa turpeen nostostrategiaa jalostetumpiin tuotteisiin. Se ei voista vesistöjen pilaamisongelmaa, joka onkin keskeisin asia ko. toimintojen hoidossa. On yllättävää, että valtakunta-, eduskunta- ja kansalaiskeksukusteuissa turveongelmissa keskitytään turvetuotannon työllstämisonglmiin (n. 2000 henkilöä), mutta ei missään vaiheessa vesiä pilaaviin toimiin, jotka ovat turvetuotantoalueilla poikkeuksetta suuret.

Aluejohtokunta on ollut aktiivinen EU:n vesipuitedirektiivin mukaisissa kuulemistapahtumissa antamalla lausuntoja Ely:lle sekä turvetuotannon valitusprosesseissa, viimeksi Emostensuon valituksessa sekä Vapon tekemässä vastavalituksessa v. 2018 aikana. Vastavalitus oli merkittävä, koska kaupunki siihen ei siihen regoinnut. Vain aluejohtokunta ja Pelastetaan Savot Veet ry antoivat omat lausuntonsa. Mikkelin Ympäristöpalvelut ilmoitti yhtyvänsä aikaisempaan lausuntoon, jossa se vastusti Vapon turvelupaa. Myös erilaisiin vesien kunnon ja laadun näyttöprojekteihin on osallistuttu mm. kalojen elohopeamittausten kalanpyynneillä ja taloudellisella tuella.

Toimintoja tullaan jatkamaan, vaikka vesienhoidon tilan toimenpiteitä ja siihen liittyviä lausuntoja ollaan siirtämässä Pelastetaan Savot Veet ry:lle eri tyyppisellä yhteistyöllä ja kumppanuustaloudellisella tuella.

Pahin Kyyveden kiintoaine/humus case-esimerkki: Ala- ja Yläsitro, Musta- ja Koiraselkä, näkysyvyys laskenut osin 40 cm, happivajetta tullut alueelle, elokopeaa kaloissa, kalat pakenevat pois. Laskuturvealueet: Vanki/Kovalan, Lintu-ja Pyöreäsuo. Myös matalat lahdet kärsivät humuspitoisuudesta. Osakaskunnan kanssa ollaan tekemässä kalan elohopeakokeita v. 2021.

Liitteenä pintaveden laatua kuvaavat EU:n vesipuitedirektiivin mukaiset kartat ja kemikalioinnin puhdistusjälkeiset vesikuvat sekä Pelastetaan Reittivedet ry:n tutkimustieto Vapon ja Elyn virallisesta aineistosta

POSITIIVISTA: Kaupunginhallituksen uusi linjaus Haukivuoren turvetuotannon tutustumiskäynnin jälkeen Ropolansuolla ja Kangasjärven päässä aktivoi kirjaamaan 2.10.18 Etelä-Savon Maakuntaohjelmaan 2018 – 2021: ”Energiatuotannossa tulisi edistää riittävällä siirtymäajalla vesistöjen kuormittamista turpeesta puhtaampaan metsäenergiaan”. Samoin Mikkelin kaupunki ei puolla enää turvelupia.

5. Erityisesti puhelinliikenne Haukivuoren pitäjän alueella vaatii lisämastojaTele- ja puhelinliikenneongelmat haja-asutusalueella tuovat laajasti vaikeuksia vapaa-ajanasutukselle, etätyöhön, nuoremman polven tarpeisiin ja kaikille yrittäjille ja ammatinharjoittajille. Erityisesti puhelinliikenne Haukivuoren pitäjän alueella vaatii lisämastoja sekä operaattoreiden toimien vahvistamisia, keskinäistä yhteistyötä ja tarkentavia suuntaustoimia, koska valokaapelit eivät ulotu haja-asutusalueille eikä silloin 4 – 5 G toimi.Tämä kuuluu suoraan vaikuttamistoimiin.

6. Hyvinvointiaseman lääkäripalvelujen laajentaminen kaikillearkipäivilleja hammaslääkärin sekä suuhygieenikon käynti 2 kertaa/vko. Tavoitetasoa käsitelty jatkuvasti, viimeisin kokous erikseen ja usein, Sotejohtavan lääkärin Hans Gärdströmin, kanssa. Yhteydenpito tulee olemaan jatkuvaa toimien säilyttämiseksi Haukivuorella. Hyvin vointipalvelut siirtyvät helkimuun 2021 alussa Kotipirtin tiloihin.

Toimenpiteitä seurataan ja vaikuttamiseen panostetaan uuden erityisesti Sote-toimien edistyessä. Ko. palvelujen säilyminen ja laajentuminen on välttämätöntä Asemankylän palvelujen ja sitä kautta asumisedellytysten ja asukasmäärän tason ylläpitämiseksi Pitäjän/Asemankylän alueella. Viimeisin aluejohtokunnan esitys asiasta ol 11.12.2020 aluejohtokunnan kokouksessa.

7. Alemman tieverkoston kunnon ylläpito ja huolto Haukivuoren pitäjän alueella on parannuttava. Toimet ovat merkittäviä metsän hoidolle, hakkuille ja maaseutuyrittäjyydelle, Suomen suurimmalle luomutuotantoalueelle ja sen laajentumiselle, vapaa-asutuksen ja matkailutuotteistuksen kasvattamiselle ja yleensä haja-asutus-liikennöinnille. Aluejohtokunta teki v. 2018 laajan selvityksen alemman tieverkon kunnosta Mikkelin kaupungille kunnostuskohteista ja tarpeista.
Toimintatapa tieasioiden kunnossapidosta Pitäjän alueella on se, että puheenjohtaja on ollut vuosittain säännöllisesti yhteydessä suoraan ELYyn, jonka vastuulla on valtaosa teistä ja kaupunkiin. Keskeiset tieosuudet on saatu näin pidettyä tyydyttävällä tasolla.

8. Kyyvesi on Mikkelin toiseksi suuri järvialue (Saimaa, Kyyvesi): 615km rantaviivaa ja pinta-alaa 78 % järven pinta-alasta (Puula 262 km ja 10 %). Tavoitteeksi on asetettava Mikkelin kaupungissa Kyyveden nostaminen toiminta-, markkinointi- ja suojeluarvoon, jotka sille kuuluvat. Aluejohtokunta on tehnyt tästä myös esityksen kaupungille. Tavoitteena on oltava kaikilla toimijatasoilla puhdas vesi, EU-vesipuitedirektiivin erinomainen ja hyvätasoille, Kyyveden vapaa-ajanasukastoiminnan vahvistamiseksi, tonttien arvon ylläpitämiseksi, virkistyskäytön ylläpitämiseksi ja muiden aktiivi- ja tulevaisuuden toimien varmistamiseksi. Ylikunnallista hanke-esitystä seututasolla (Mikkeli, Kangasniemi, Pieksämäki) vesien tilan ja hoidon parantamiseksi on ehdotettu kaupunginjohtajan johdolla. Nyt alueella toimii kalatalousalue, Kyyveden osakaskunta, joiden toiminta-alue käsittää nyt Kyyveden tmpäristökunnan. Muita aktiivitoimia:

 • Aluejohtokunta on monipuolisesti puheenjohtajan johdolla osallistunut myös Etelä-Savon ELYn kautta vesistöjen seuranta- ja toimenpideprojekteihin ja Kyyveden vesienhoidon johtoryhmään, joka on toiminut Etelä- Savon ELYn johdolla. Nyt kalastuslain muuttuessa toimenpideasiat uusiutuvat. On syntynyt kalatalousalueet, johon nyt kuuluvat Pieksämäen ja Kyyveden entiset kalastusalueet. Kyyvedelle on muodostunut osakaskuntien yhdistyessä v. 2018 uusi yksi merkittävä n. 15 000 ha:n osakaskunta. Kansalaisvaikuttamisen kannalta pitäjän vesienhoidon asiat keskittyvät nyt uusiutuvan Kyyveden osakaskunnan uudelle puheenjohtajalle ja uusiutuvalle hoitokunnalle sekä Pelastetaan Savot Veet ry:n toiminnoille, jonka keskuspaikka on Haukivuori.
 • Veden korkeuserojen heitto vuositasolla on suuri: Siksi on tutkittu työryhmällä padon saamista Kyyveden alajuoksulle Rauhanjärveen, jota esitetään nyt uudelleen aktivoitavaksi mm. kesän 2020 veden vuosittaisen vaihteluiden takia. Konsultin tekemä patosuunnitelma Etelä- Savon ELY:ssä toimenpiteineen on valmis. Suoria asianosaisia Kyyveden patosuunnitelma alueen rannoilla on n. 2000 taloutta. Padon vaikuttavuus Kyyveden ympärillä ulottuu 5000 – 8000 talouteen/viite: uusi Suomen suurimpiin osakaskuntiin kuuluva Kyyvesi-selvityslähde.

Matkailun ja virkistyskäytön kannalta Kyyvedellä on suuri merkitys: Kyyvesi on erittäin kalaisa järvi. Kansainvälinen melontareitti lepopaikkoinen ja kauniine saarineen, Häkkilän kunnostettu retkipolku, harvoja kunnossa olevia Kaupungin alueella, pyöräilyreitit Mikkeli – Haukivuori – Naarajärvi välillä, erämajojen inventointi ja lepopaikkojen kunnostamisprojektit. Aluejohtokunnan painopistealueena tulevaisuudessa Kyyveden arvoa on toiminnallisesti ja vaikuttavuudeltaan nostettava.

Uudet esitteet on painettu v. 2018. Virkistyspaikkojen laatutasoa valvotaan säännöllisesti. Häkkilän eräpolun toimintoja tukee kaupungin tekemä kartoitusselvitys 21.9.2018 ja osin talvella. Se vaatii polun laadullisen läpikäynnin ja korjaustoimenpiteet, jotka on tehty. Myös retkipolun tienvarsi ja polkualueiden opasteviitat on uusittu Samoin uudet liikenneviraston suositusten mukaiset opasteet pyöräreitille (5-tie Hiirola – Haukivuoren keskusta – Naarajärvi/Lomatrio.) saatetaan loppuun kevään 2021 aikana. Myös Kangasjärven pään laavualueen viimeistely tehdään loppuun v. 2021 keväällä (yleisö wc). Muuten opasteet laavu, laituri ja niiden ympäristöt sekä opasteet ovat kunnossa. Ko. kohteet vaativat jatkuvasti aluejohtokunnan seurantaa ja nopeita patannustoimia, jos niitä havaitaan.

Alla EU:n vesipuitedirektiivin vesienhoito-ohjelmien (hyväksytty ohjelma EU-maiden valtiotasoilla) mukaista tietoaineistoa: Pintavesien laatu, pintavesien laadun muutokset nykyiselle toimintakaudelle (v. 2016 – 2021), turvemaapotentiaali GTK:n selvityksen mukaan Vapolle, BATin (paras mahdollinen nykymallin mukainen vesien hoidon puhdistustekniikka) nykytekniikan epäonnistumisesta. Kemikalioinnin puhdistusmenetelmän näköistä vettä, joka tuottaa jatkuvasti mm. ph:n laaduntasolla etikkahappoista (mittaustulos 3:n taso) suoraan Kangasjärveen. Hyväksyttävät arvot ovat sekä ph että rautatasoilla 5 – 6. Tähän eivät viranomaistahot ole puuttuneet.

ALLA VESIENTILAN KOKONAISUUTTA KUVAAVAT GRAFIIKAT:

Viransuo Ropolansuo

Ropolansuo ka

mg/l

pH min/

max

Fe

mg/l

min/

max

2015 17,8 5,0 3,1/6,2 8,5 0,7/15
2014 9,1 3,6 3,2/5,5 11 2,5/20
2013 17 3,8 3,0/4,6 10 2,2/33
2012 15/16 3,3/3,5 2,8/5,6 24/25 11/76
2011 15/24 3,2/3,3 2,9/4,4 35/51 13/350
2010 17/17 3,1/3,2 2,8/3,9 27/32 5,3/110
2009 7,8/9 3,3/3,3 2,9/3,8 19/20 4,4/40
2008 8,5/10 3,4/3,4 3,1/3,7 17/25 6,1/150
2007 15/16 3,2/3,3 2,9/3,8 18/19 7,5/35
2006 7,2/7,6 3,5/3,5 3,3/3,8 7,6/8,7 3,5/14
2005 12/22 3,3/3,3 ¾,2 12/15 3,8/37

9. Markkinointislogan Kyyveden kupeessa, Haukivuori, käyttöä vahvistetaan. Lähtökohta kaikille Haukivuoren julkistustoimintaa harjoittaville tahoille on se, että yhteisen sloganin esilläpitoa pyritään pitämään jatkuvasti yllä.

HAUKIVUORI-maamerkki on merkittävä imagon ja itsetunnon
nostaja, poikkeavana toimenpiteenä ja jatkuvan huomion arvonsa mukaisena. Sen elinkaari- ja vaikuttavuus on pitkä! Myös liikenneopaste 72 tien kautta pohjoiseen Pieksämäen kautta ja lähiopastetaulut 3 – 4 km ennen Asemankylää on rakennettu v. 2018. Toimintaa on jatkettu resurssien mukaisesti nostamalla Euroopan suurimpiin kuuluvan drumliinialueen Saksalanharjulla esille keskuspaikkana Harjun Helmi. Opastetaulut on rakennettu ja rakennetaan Harjun Helmen ilmoitustaulle ja Asemankylän yrityksiin. Myös 72 on Mikkelin/aluejohtokunnan toimesta muutettu drumliini-72 tieksi, jonka tienvarsitaulut rakennetaan Saksalanharjun tienvarsitaulujen mukaiseksi tien Mikkelin ja Pieksämäen tien päihin.

Aluejohtokunnan strateginen kehittämistyö on edennyt siihen vaiheeseen, että nyt on lähdettävä suuntaamaan toimenpiteitä Haukivuori-lähtöisellä markkinointi- ja myyntitoimilla. Kumppanuutena myös yhteistyössä Miksei Oy:n ja kaupungin viestinsektorin kanssa. Pääsegmentit ovat etätyöläiset, perheet, vapaa ajanasukkaat ja eläkeläiset.

Asemakaavoitustyön edistyessä on suunnattava markkinointi ensisijaisesti pääkaupunkiseudulle edellä olevien segmenttien kautta.

10. Haukivuoren kirjaston aukioloaikojen vakiinnuttaminen ja viikonlopun itsepalvelumahdollisuuksien toteuttaminen, syksy 2018 alkaen on toteutunut aluejohtokunnan toivomalla tavalla.

11. Haukihallin käyttöä ja huoltoa seurataan ja aktivoidaan tarvittaessa sekä tuetaan harkitusti käytön ja toiminnan lisäämiseksi myös kokous-, seminaari- ja viihdetilaisuuspaikkana aluejohtokunnan omina- tai tukitoimenpiteinä.

12. Keskeiset strategiset toimenpide- ja seurantakohteet ovat:

Haukivuori-talon esitettyjen purkutoimen lopettaminen: Keskeneräiset remontit on aluejohtokunnan toimesta suoritettu loppuun ja valokaapelointi tehtiin keväällä 2018. Nyt kaikki toimistohuoneet ovat vuokrauskelpoisia.

Haukivuoritalon toiminnan ja vuokraustoiminnan aktivoimiseksi aluejohtokunnan toimesta on perustettu kansalaistoiminta, joka on kokoontunut v. 2018 aikana kolme kertaa. Merkittävää työssä on ollut yksikön todellinen tulos- ja kustannusselvitys, joka puoltaa talon käytön jatkoa ainoana Asemankylän yhteisö- ja tapaamispaikkana. Eikä se rasita kaupunkia. Myös kotiseutuyhdistys esittää kohdetta suojelukohteeksi, jota aluejohtokunta on vahvasti tukenut. Suojelupäätös liittyy uuteen asemakaavoitusprosessiin. Haukivuori-talon käyttö on jatkossa ratkaisevassa osassa sen säilyvyydelle. Aluejohtokunnan kokoontumiset on pääsääntöisesti hoidettava Haukivuortalossa.

Etätyöskentelijöille ja vapaa-asukkaille oli tila talosta kesällä 2018-2020. Asuntolan maanpäällisen osan purkamista; tuetaan niin, että päärakennus säilyy, mutta asuntolan tilalle uusille asukkaille esitetään rakennettavaksi uusi markkinoitava kerrostalo. Se on helppoa, koska sähkö- ja lvitekniikka (vaatinevat uudistamista) on vanhan talon erinomaisen kellarirakennuksen suosijassa.

13. Aluejohtokunta kutsui v. 2018 urheiluseurat koolle aktiivisemman yhteistyön aikaansaamiseksi. Sen pohjalta on perustettu mm. juoksukoulu, jota ohjaavat vapaaehtoistyönä Seppo Kantanen, Heikki Sorvari ja Kalle Husso. Juoksukoulu on esitetty aluejohtokunnan kumppanuuskohteeksi, jota voidaan tukea tarvittaessa myös aluejohtokunnan toimesta. Juoksukoulun toiminnan jatkuvuus pyritään varmistamaan ja sitä kautta myös nuoria valmentamaan laajempaan kilpailutoimintaan.

Pitkähiekan uimaranta on otettu aluejohtokunnan projektikohteeksi. v. 2018 tehtiin rannnan paranuustyöt kohdistuen uimarantaan ja nyt keväällä 2019 aluejohtokunta organisoi talkooperiaatteilla vaatteiden vaihto-ja oleskelutilojen sekä wc:n kunnostukset ja maalaukset kaupungin materiaalituella. Myös rantakorteikkoa on talkootoimin pidetty kunnossa.

14. Satamasuunnitelma on saatettu loppuun.

Asemakaavatyön myötä arvioidaan kevytväylän rakentaminen satamasta Pitkälle hiekalle. Samoin koko alueen rannan käyttö. Karavaanialueen myötä sen takana olevan saunan merkitys ja käyttö selvitetään v. 2021 aikana. Satamaan aluejohtokunnan palveluihin liittyvät vesistöalueen kautta asiointipolkupyörien käyttö, huolto ja varastointi. Tätä varten kioskin sivustalle on rakennettu pyöriä suojaava lukollinen rakennus, jonka huollosta aluejohtokunta on vastannut.

15. Asemankylän ympäristön viihtyisyydestä, nuorten ja lasten liikuntapaikkojen kunnosta huolehtiminen tapahtuu yhteistyössä Kaupungin eri yksiköiden ja Haukivuoren Kisailijoiden kanssa (skeittirata, jota vielä laajennetaan v. 2019, useammat frisbee-golf radat; Rantokangas, satama) Uuden päiväkodin läheisen kentän käyttö on selvitettävä: Lasten leikkipaikat ja niiden välineiden hankinta sekä koko skeittirata ja muu kentän käyttö sekä kesällä että talvella.

16. Metsän raivaus ja nurmikkojen hoito säännölliseksi vuositasoiseksi on kaupungin vastuulla sen omistamissa maissa ja kumppanuusyhteisömme Lions Club hoitaa yksityisten maat. Myös Asemankylän jouluvalojen hoito on Lions Clubin vastuulla kumppanuusperiaatteiden mukaisesti

17. Torin toiminnan säännöllinen myynti- ja kauppiastoiminta on ollut kunnossa, Haukivuorelaiset ry:n vastuulla kokonaisuudessaan ja erityisesti kesällä. Vanhan torialueen puiston laadusta ja hoidosta vastaa kaupunki, kuten uudesta torista ja Haukivuori-maamerkistä.

Maamerkki on Osuuskaupan tontilla. Muusta osasta vastaa kaupunki/aluejohtokunta.

18. Paikallis- ja vapaa-asukkaiden kuulemistilaisuuden järjestely vuosittain Haukivuoritalolla on kekseisin projekti suuren kuulijamääränkin takia (v. 2018 junateema, v. 2019 kaavoitus- ja rakentaminen; vapaa-ajanasutuksen muuttaminen vakinaiseksi asunnoksi, rakentamisluvat ja remontointi sekä vapaa-ajanasukkaan rooli kesäaluepaikkansa aktivoivana ja kehittäjänä.)

19. Merkittävä informaatio- ja palvelutiedote on yhteistyössä Haumedian kanssa tehty vuosittainen palvelu- ja tapahtumakalenteri.

20. Rantokankaan täyspitkä frisbee-rata saadaan keväällä 2021 täyspitkänä kuntoon, kun aluejohtokunta lahjoitti siihen yhdeksän uutta frisbee-kaukaloa.

21. Häkkilän eräpolun kokonaiskunto, opastus ja reitinhoito on vastuutettu Häkkilän Eräveikoilla, liikuntatoimelle sekä aluejohtokunnan vuosittain sovittavalla taloudellisella tuella ja työllisyystyöryhmän työn ohjauksella

22. Uuden polkupyöräreitin 5-tie/Hiirola – vanha 72-tie – Haukivuori – Tuliniementie – Lomatrio opastus-, seuranta- ja toimenpidevastuu on aluejohtokunnalla. Liikenneministeriön ohjeiden mukainen polkupyöräreittien viitoitus hoidetaan keväällä aluejohtokunnan budjettivaroista v. 2021.

23. Haukivuoren alueen metsästysseurojen majan markkinointia aktivoidaan. Majoista on tehty aluejohtokunnan toimesta esitteet v. 2018 aikana. Niitä, kuten muitakin esitteitä saa kirjastosta, Wanhasta Osulasta ja Visit Mikkelin toimipaikoista.

24. Kyyvesi-kirjan uutta painosta on saatavilla Haukivuoren kirjastosta ja Wanhasta Osulasta.

25. Merkittävien, kaupungin ja Suomen rajat ylittävät, huomionarvoa nostavat sekä uutta vetovoimaa lisäävät tapahtumat ja niiden markkinointitukeminen ja esilläpito:

Esimerkkeinä:

Suolentiksen yli 10 v. jo toimineet MM-kisat uuteen arvoon ja nousuun, Savon radan päivän jatkuvuus, Nuottarysäys kirkonkylälle, jossa nuotan veto ja kalastus ovat etusijalla, Kesä- ja joulunavausmarkkinat, Haukivuoren kesäteatteri, Henkireikä, jatkuvuus varmistettava ja Lato. Haukihallin tilat laajempaan ja tehokkaampaan käyttöön; kiipeilytoiminta/kilpailut Haukivuoren ylivoimatekijä kaupungissa (HaKin vastuulla), tilaisuuksien ideointi, viihde- ja kulttuuritapahtumat. Urheilutapahtumien kasvattaminen ja urheiluseurojen keskinäinen yhteistyö. Myös Kalvitsan aseman ympäristön merkitystä ja painoarvoa on vaalittava. Kalvitsassa on oma seura, jonka esityksistä aluejohtokunnalla on mahdollisuus tukea aluetta. Haukivuoren hyppyrimäen kunnosytukselle ja se uudelleen käytölle on myös tarpeita.

Haukivuorelaiset ry:n roolina on strategisesti tärkeä tapahtumavastuu; työnjaon mukaan oleellista on keskittyminen siihen ja edelleen uusien tapahtumien luonti. Hyvin hoidetut ja johdetut tapahtumat, ovat Haukivuoren näkyvyydelle, mainekuvalle ja alueen markkinoinnin tuelle erittäin merkittävää huomiota ja tapahtuma-arvoa ja näkyvyyttä nostavaa! Aluejohtokunta ei voi hakea Vee´jakaja ym-tukija, mutta Haukivuorelaiset ry ja muut ry:t vastaavat voivat sitä tehdä. Näitä tukija kannattaisi käyttää enemmän.

Aluejohtokunta tukee toimia tarvittaessa ja käyttää tähän myös verkostojaan sekä voi toimia myös tilaisuuksien järjestelyorganisoijana ja -vastuullisena. Sataman merkitys ja rooli kasvaa kesäkauden olohuoneena ja jatkossa entistä isompien yleisötapahtumien toteutuspaikkana (lisäarvona saha-alueen uudet investoinnit.) Myös kirkonkylän asemaa ja näkyvyytta tulee nostaa (historia, olemassa olo, tapahtumat)

26. ALUEJOHTOKUNNAN SUORA TIEDOTTAMINEN, HAUKIVUORI-BRANDAUS JA VUOROVAIKUTUS ON AKTIIVISTA JA ULOSPÄIN SUUNTAUTUVAA, HAUKIVUOREN TUNNETTUISUUTTA JA VAIKUT- TAVUUTTA LISÄÄVÄÄ. SE PERUSTUU TEKEMISEEN JA AIKAAN-SAANNOKSIIN. SEN ON OLTAVA USKOTTAVAA JA LUOTETTAVAA!

 • TIEDOTTAMINEN JA VUOROVAIKUTUS KOHDISTUU ENSISIJAISESTI MIKKELIN KAUPUNKIIN, ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTOON, ALUEHALLINTOIVIRASTOON, ELYN VASTUUYKSIKÖIHIN JA ETELÄ-SAVON ELY-KESKUKSEEN, TIEDOTUSVÄLINEISIIN, KANSANEDUSTAJIIN JA PROJEKTIMINISTERIÖIHIN
 • Tarvittava valtakunnallinen vaikuttaminen tehdään tukeutuen yllä oleviin sidosryhmiin pääyhteistyökumppanina kaupungin organisaatio.
 • Haukivuoren aktiviteettien ja aikaansaannosten pääyhteiskumppanit ovat: Pelastetaan Savon Reittivedet ry, Kyyveden kalastusalue, myöhemmin kalatalousalue v. 2019 ja keväästä 2018 alkaen Kyyveden osakaskunta, Haukivuorelaiset ry, Haukivuoren Kisailijat ry ja muut urheiluseurat, Haukivuoren Kotiseutuyhdistys ry, Lions Club, Häkkilän Eräveikot, Kaupungin kirjastotoimi, Haumedia Oy, yrittäjät ja eläkeläisjärjestöt.
 • ALUEJOHTOKUNNAN INFORMAATIO- JA KUULEMIS-TAPAHTUMAT Asemankylällä, eri sidosryhmille ja vapaa-ajanasukkaille JÄRJESTETÄÄN VÄHINTÄÄN KERRAN VUODESSA sekä muilla alueilla esim. Aluejohtokunnan kiertävien kyläkokousten yhteydessä tarvittaessa.
 • MUU TIEDOTTAMINEN HOIDETAAN MIKKELI/HAUKIVUOREN ALUEJOHTOKUNNAN UUSITUILLA KOTISIVUJEN VÄLITYKSELLÄ JA TARVITTAESSA ERILLISAKTIVITEETEILLÄ, TIEDOTTEILLA, TIEDOTUSVÄLINEIDEN TAI ERI SIDOSRYHMIEN KANSSA YHTEISTYÖSSÄ

WWW. HAUKIVUORI:FI-sivut on uusittu niin, että sinne keskitetään kaikki Haukivuorta koskeva viestistä ja ulospäin markkinointi sekä ajankohtaistiedottaminen. Sivuja voi käyttää kaikki Pitäjän toimijat yhdyshenkilöiden kautta (Terhi Patja ja Minna Saloviin)

 • TIEDOTTAMIS- JA SIDOSRYHMÄTYÖVASTUU ON ALUEJOHTOKUNNAN PÄÄTÖKSISTÄ JA AKTIVITEETEISTA ENSISIJAISESTI ALUEJOHTOKUNNAN PUHEENJOHTAJALLA JA/TAI PUHEENJOHJALAN KANSSA YHTEISESTI SOVITTAVILLA PROJEKTIEN VASTUUHENKILÖLLÄ.
 • MIKKELIN KAUPUNGIN ALUEEN ALUEJOHTOKUNTIEN VUOROVAIKUTUSTA JA YHTEISTYÖTÄ PYRITÄÄN LISÄÄMÄÄN VAIKUTUS- JA TOIMINTAMAHDOLLISUUKSIEN (resurssien) SEKÄ YHTEISTEN ASIOIDEN LISÄÄMISEKSI ALUEJOHTOKUNTIEN TOIMINNASSA JA PÄÄTÖKSENTEOSSA.
 • VISIT MIKKELILLE JA YLEENSÄ KAUPUNGIN SEURAAVAN VUODEN ESITTEISIIN JA VERKKOSIVUILLE ON OLTAVA HAUKIVUOREN ALUEEN TIEDOT EDELLISEN VUODEN SYYS/LOKAKUUN VAIHTEESSA MISET OY:N VASTUUHENKILÖILLÄ.

27. KAUPUNGIN MYÖNTÄMÄN TOIMINTABUDJETIN LÄHTÖKOHTANA ON, ETTÄ SILLÄ EDISTETÄÄN ENSISIJAISESTI ALUEJOHTOKUNNAN TOIMINTAAN LIITTYVIÄ STRATEGISIA TAVOITTEITA JA TOIMINTAKOHTEITA.
ALUEJOHTOKUNNAN PERUSRAHA v.2021 ON 29900 €, jota tukee
strategiarahan nimellä oleva kaupungin budjettimääräraha 19.000,
joka on saatu kohteisiin: Drumliini, Asemankylän rannan markkinointitoimien valmistelu, Kyyveden vesienhoidon tukeminen ja uuden aluejohtokunnan vaalien järjestäminen.

28. Tämä strategia on aluejohtokunnan päätoimintalinja ja aikaansaannoslähtökohta. Sen pohjalta perustetaan projektiryhmiä, johon voidaan ottaa aluejohtokunnan ulkopuolisia henkilöitä ja asiantuntijoita laadukkaan lopputuloksen aikaansaamiseksi. Toimia johtaa ja koordinoi puheenjohtaja.

Aluejohtokunnan jäsenille nimetään toimintavastuita tämän strategiaosien johtamis-, seuranta- ja koordinointirooleina. Heillä on rapontointivelvollisuus ensin puheenjohtajalle ja sen kautta /valmisteluryhmälle ja aluejohtokunnalle projektien etenemistoimistaetenemistoimista, koska puheenjohtajan rooliin liittyy laajat kohtaktit ja niiden kautta Hänellä jo sellaista tausta tietoa, ettei asioita tarvitse ”etsiä”.

29. ALUEJOHTOKUNNAN ORGANISOITUMINEN JA VASTUUT

 • Aluejohtokunta vahvistaa strategian ja vuosibudjetin.
 • Strategian valmistelusta ja toimeenpanosta vastaa puheenjohtaja valmisteluryhmän tuella tukeutuen rahoitusresursseissa ja muissa toteutumisedellytyksissä Mikkelin kaupunkiin ja mahdollisiin muihin julkisiin sekä hyväksyttyihin yksityisiin kohteisiin.
 • Strategia yksilöidään vuosittaiseksi omatoimisiksi toimintasuunnitelmiksi ja resursoinnin pohjaksi. Valtaosa kehittämistoimista ja niiden tarpeista hoidetaan heti suoraan asiaomaisten vastuuviranomais- tai toimenpidetahojen kanssa.
 • Asiat ovat edistyneet suhteellisen hyvin vakiintuneiden ja
  laajojen verkostojen ja yhteistyösuhteiden takia, joka edellyttää
  kyllä aktiivisuutta ja osin myös pitkämielisyyttä. Aluejohtokuntien
  yhteisaloitteet tuovat harvoin toivottua lopputulosta tai niiden
  toteutus ja vuorovaikutteisuus kestää vuosia.

HAUKIVUOREN ALUEEN MARKKINOINTITOIMENPITEIDEN- JA MATKAILUTUOTTEIDEN VALMISTELU, OSIN YRITTÄJIEN HAKEMINEN JA YHTEISET KOORDINAATIOTOIMENPITEET KAUPUNGIN KANSSA.

YDINVAIKUTTAVUUTTA OSOITTAVIA VAHVUUS- JA KESKITTYMISALUEITA, JOIDEN HYTYARVOA ON MERKITTÄVÄSTI NOSTETTAVA:

 • ASEMANKYLÄ JA HYVÄT LÄHIPALVELUT, HALPA, TURVALLINEN JA RAUHALLINEN ASUINYMPÄRISTÖ, ETÄTYÖ, LUONTO JA AITO MAASEUTUKULTTUURI, KYYVESI; VIRKISTYS-, MATKAILU- JA VAPAA-AJANASUTUS, RANTAUTUMINEN, MARJASTUS, SIENESTYS, MAKKARAN PAISTO, RUOKAILU, KAHVITTELU, LÄHIRUOKA, PUHDASRUOKA JA LUOMU, BIOKAASU, KIRKONKYLÄ JA KULTTUURI-HISTORIA, SAAVUTETTAVUUS, HAUKIVUORI-MAAMERKKI, KORKEATASOINEN TAPAHTUMA-KULTTUURI, SUOLENTIKSEN MM-KISAT, KUHA, LOHI, MUIKKU JA MUU JÄRVIKALA; KALASTUS, KANSAINVÄLINEN KANOOTTIREITTI, SUOT, METSÄMARJAT, SIENET, PATIKOINTI JA RETKEILY LUONTOPOLULLA: KORKEUSEROJA, VAIHTELEVA MAASTO, HYVÄT REITTIPOLUT, USEITA KATOKSILLA VARUSTETTUJA LEPO-, MAKKARAN- JA RUUAN LAITTO- JA PAISTOKOHTEITA, MAASTO- JA POLKUPYÖRÄILY
 1. KYYVEDEN AKTIVITEETTIT; VIRKISTYS-, KALASTUS JA MATKAILU
 2. TURVETUOTANTOALUEET JA NIIDEN TOIMINTA (INFO-ryhmät)
 3. MÖKKIKATKAILU (PAKETOINTI: HELSINKI – VANTAA LENTOASEMA JUNA TAI VUOKRA-AUTO)
 1. PUHDAS RUOKA, LUOMU JA MAATIMATLAILU
 2. MARJA- JA SIENIPAKETIT, SOIDEN LISÄPOTENTIAALI
 3. METSÄSTYS/METSÄSTYSSEURAT: OSALLISTUMISMYYNTI
 4. ERÄMAJOJEN ULKOPUOLISTEN IHMISTEN KÄYTÖN LISÄÄMINEN
 5. HÄKKILÄN ERÄPOLUN AKTIIVIKÄYTTÖ JA MARKKINOINTI
 6. UUET PYÖRÄREITIT JA NIIDEN MARKKINOINTI
 7. NYKÄLÄN KOSKEN TAIMEN- JA LOHIKALASTUS/VENÄLÄISET
 8. SATAMAN AKTIVITEETIT JA KÄYTÖN LISÄYS: KIOSKI/PALVELU, KARAVAANARIPAIKKA, MATONPESU, LAPSET, TAPAHTUMAT, GRILLI, UIMARANTA, FRISBEE-GOLF, VARTIOINTI, WC, ESIINTYMISLAVA
 9. TALVIPAKETIT (MOOTTORIKELKKA, HIIHTO, LUISTELU, MONIMUOTOINEN KALASTUS, TALVISURFFIVARJOT, LASTEN PILKKIKILPAILUT…)
 10. UKKO-PEKKA, JUNA- JA LÄTTÄHATTU
 11. LASTEN JA NUORTEN TOIMINTAMUODOT JA LEIKKIPAIKAT

KUNNOSTETTU SATAMA JA SEN KIOSKI ON HYVÄ KESKEINEN KOHDE KYYVEDEN AKTIVITEETTIEN LÄHTÖ- JA PALUULIIKENTEELLE SEKÄ MATKAILUTOIMIEN ORGANISOINNILLE (Avainkysymys kioskin hoito)

MOTOT:

Konkretiaa, nopeaa päätöksentekoa ja aikaansaannoksia!

Se, joka tahtoo, löytää keinot, mutta se, joka ei tahdo, löytää selitykset!”

LISÄINFORMAATIOTA:

 • Aluejohtokunnan toimesta on hankittu tavara- ja polkypyöriä Kyyveden ympärillä asuville. Niiden luovutus tapahtuu sataman kioskista kesällä kioskin aukioloajan.
 • Erilaista Haukivuorta koskevaa esite- ja opastekarttaa on saatavilla kirjaston asiointipisteestä, kuten myös muuta neuvostaa ja opastusta. Haukivuori-informaatiota on saatavilla Wanhasta Osulasta ja Visit Mikkeli toimipaikoista.
 • Uudet opastekartat uusitaan tai tehdään uusina kevään aikana: Häkkilän retkipolku, Drumliihanke ja tie, Maantiepyöräkartta Peitsari (ilmoitutaulu) – vanha viitostie Rämälän kautta- Kalvitsa-Harjun Helmi-Asemankylä-Tuliniemen tie-Kangasjärven laavualueen palvelu (myös uusi wc)-Lomatrio, Naarajärvi
 • Myös Lomatrio-Naarajärven-Kyyveden-Puulan ja Majavareitin uudet esitteet tehtäneen v. 2021 (Päävastuu
  Majavareittiryhmällä ja Pieksämäen kaupungin
  liikuntatoimella.