Päivitetty 11.3.2019

HAUKIVUOREN ALUEJOHTOKUNNAN STRATEGISIA LINJAUKSIA vv. 2017 – 2021

Viite: 13.12.2014 hyväksytty strategia vv. 2015 – 2017

ALUEJOHTOKUNNAN ROOLI JA TOIMENPITEIDEN LAAJUUS

 1. ALUEJOHTOKUNTA ON ALUEEN STRATEGIATOIMIEN OSAAJA, KOKONAISTOIMINTOJEN JOHTAJA JA KOORDINOIJA, PAIKALLISASIANTUNTIJA, EDUNVALVOJA, PUHEMIES, TOIMENPITEIDEN GENEROIJA JA AKTIIVINEN ITESENÄINEN TOIMIJA SEKÄ AIKAANSAAJA
 1. OSOITTAA KESKUSTAAJAMIEN/ALAKESKUSTEN STRATEGISEN MERKITYKSEN JA NIIDEN LINKITTÄMISTARPEEN JA TOIMENPIDEALUEET KAUPUNKIKOKONAISUUDESSA SEKÄ STRATEGIASUUNNITTELUN OSANA MIKKELIN ELIN- JA VETOVOIMAKEHITYKSESSÄ SEKÄ KAUPUNGIN KOKONAISMIELIKUVAN MUODOSTUMISESSA.

PÄÄTAVOITTEITA:

 1. Haukivuoren pitäjän alueen elin- ja vetovoiman vahvistaminen, laadukkaan asumisedellytysten turvaaminen, yrittäjä-etätyöedellytysten-, vakinaisen- ja vapaa-ajanasutuksen määrän lisääminen sekä vähintään nykyisten julkisten ja yksityisten palvelujen tason ja laadun ylläpitäminen: asukasmäärä ja kassavirta luovat elinvoiman, kasvun tason ja olemassa olon edellytykset toimintaympäristölleen (Haukivuori).
 • Tämä edellyttää Haukivuoren pitäjän alueen väestön rakenteen kehittämistä ja yrittäjyyden vahvistamista, alueen keskeisten vahvuuksien kaupallistamista, uusiin matkailutuot-teisiinpanostamista ja Haukivuoren ulkopuolelle tapahtuvaa markkinointia/viestintää näkyvyyden ja vetovoiman lisäämiseksi, vahvaa vaikuttamista ja edunvalvontatuen yhteistyötä valtakunta-, maakunta- ja kaupunkitasoilta.
 1. Varmistaa Kaupungin vastuunalainen alueiden ja ympäristön hoito omistamistaan Asemankylän ja sataman alueista, eri toiminnoista, rakennuksista, palveluista, ympäristön laadukkaasta ja rationaalisesta hoidosta sekä maisemoiduista metsäalueista. Näiden kohteiden taso ratkaisee Pitäjän keskusta alueen viihtyisyyden, vetovoima- ja mielikuva-arvon.

  Satama-alueen lopullisten suunnitelmien toteuttaminen on saatava aikaiseksi 2018 – 2019 aikana.

  Taajamien tien kunnon ylläpito, erityisesti 72-tie ja Keskuskatu, haja-asutusalueen tiet, teiden varsien siisteys sekä ojitus; ovat ELY:n vastuulla vähintään kakkoskategoriaan laatutasolla..

 • Mikkelin kaupungin vastuutahoille ja aluejohtokunnalle on esitetty haastetta tehdä Haukivuoren keskustasta ja alueen toiminnantasosta mallialue Maakunnan ja Mikkelin kaupungin aktiivisena ja uusiutuvana kaupungin osana niin, että ympäristö pidetään huolta ja se ilmentää aidosti kaupunkimaista laatutasoa ja tukee maaseutumaista kaupungin osakeskusmielikuvabrändiä. Tavoite voidaan toteuttaa kaupungin vastuulla ja vähintään yhtä hyvällä laatutasolla, verrokkina Kaupungin ja Ristiinan keskusta.
 1. Aluejohtokunnan strategiatyöskentely tukee Maakunnan strategiapainotusta ”Metsä, Vesi ja Ruoka”. Myös kaupungin oman strategian lähtökohdiksi on huomioitava tämä viitekehys, koska se tukee aluejohtokuntien alueiden vahvuusalueita. Jokaiselle keskustaajaman alueelle/ ”alakeskukselle” (aluejohtokunnan toimialue) on laadittava oma erillisstrategia aluejohtokuntien alueiden painopisteajattelun pohjalta, jolloin kaikki kaupungin toiminnot ja alueet ovat automaattisesti mukana kaupunki-kokonaisuudessa, sen kehittämisessä ja resurssiedellytyksissä.
 • Aluejohtokuntatasoinen strategialähtökohta on oltava edellytys kaupungin ydinkeskustan ja sen ympäristön ohella alueiden tasavertaiselle kehittämistoimille ja niiden toimintaa tukeville resursseille.
 • Tämä edellyttää aluejohtokuntakohtaista strategista näkemystä, etukäteisinformaatiota ja neuvotteluja kaupungin eri sektoreiden johdon kanssa vuositason suunnitelmien sisällyttämiseksi investointi- ja käyttömäärärahabudjetteihin sekä kaupungin vastuulla olevien toimenpiteiden vastuuttamista, laadukasta ja sujuvaa toteuttamista.

4. Onnistuakseen tämä strategia edellyttää aluejohtokunnalta määrätietoista ja itsenäistä päätöksentekoa, toimintojen seurantaa, niiden toimeenpanoa ja tekemistä sekä laajaa vuorovaikutusta tämän strategian eri yhteistyötahojen kanssa ja riittäviä taloudellisia resursseja.

 • Ensisijaisena lähtökohtana on verkostomainen ja hyvä yhteistyö kaupungin, strategiassa mainittujen muiden ulkopuolisten sekä alueen toimijoiden kanssa.
 • Haukivuoren vahvuuksia, toimintaa, tapahtumia ja muuta näkyvyyttä on nyt oikea hetki lähteä sähköisesti ja keskitetysti tuomaan esille sekä markkinoimaan eri osatekijöitä.
 • Matkailu-, elämys- ja markkinointituotteistusta on saatava lisää. Vetovoimaa on kohdistettava ja panostettava Haukivuoren ulkopuolelle, ensisijasikohteina Mikkelin seutu, muut kunnat ja pääkaupunkiseutu.
 • Valtakunnallisilla kevätmessuilla ja muilla harkituilla tapahtumilla Haukivuoren esillä oloa ja esiintymistä jatketaan.
 • Päätoimenpide aluejohtokunnalla on nyt Asemankylän ja sen lähiympäristön sekä satama-alueiden uusiutumisen, Kyyveden vesienlaatuun ja virkistystoimintaan, Haukivuori-brandauk-seen, infra-asioihin, luonnon ja ulkoilumahdollisuuksiin panostamisen jälkeen aktiivinen uusien asukkaiden paikkakunnalle saanti ja siihen liittyvä segmentoiva ammattitaitoinen markkinointi.

Keskeiset Haukivuoren toimintaan vaikuttavat edellytykset on saatava etenemään ja päävahvuudet esiin (lisäkaavoitustoimet, palvelut, asumisedellytykset, – elämykset, luontoon tukeutuva elämä, edullinen elämisen taso, halvat tontit ja rakennuskus-tannukset, saavutettavuus, kiinteistöveron muutostarve ja vesien hoito). Päälähtökohtina on nykyinen asuntopotentiaali segmentteinä: Etätyöläiset, lapsiperheet, vapaa-ajanasukkaat ja seniorit

STRATEGISESTI MERKITTÄVIÄ EDELLYTYKSIÄ (Edunvalvonta ja vaikuttamiskohteita) HAUKIVUOREN PITÄJÄN ALUEEN TOIMINTA- JA AIKAANSAANNOSKOHTEIDEN TOTEUTTAMISELLE

 1. Nopeat kaavoitustoimenpiteet Asemankylälle ja sen ympäristöön aluejohtokunnan 17.12.2015 kokousten esitysten mukaisesti(kirjattu teklan kokoukselle 21.1.2016 tiedoksi) omakotitalojen, pien/teollisuusyritys- ja uutena lisänä kerrostalokaavoitusta 7.9.2017. Kaavoituksen aktivointineuvotteluja suoritettiin kaupungin kanssa v. 2018. Kaupungin johtaman konsulttiavusteiset kaavoitustoimet käynnistyivät ja ne keskittyvät nyt pelkästään Asemankylälle, koska kohde on erittäin kompakti ja mielenkiintoinen suunnittelukohde. Ne tehdään vähintään kolmen asukaskuulemisen (v. 2018 – 2019) perusteella pilottitavoitteella Aluekeskuskategoriassa, joka valmistuu v. 2019 loppuun mennessä.

Aluejohtokunta järjestää vapaa-ajan ja paikallisasukkaille kuulemistilaisuuden 18.7.2019 Haukivuoritalolla, jonka keskeisinä aiheina ovat vapaa-ajanasunnon muuttaminen pysyväksi asunnoksi, Asemankylän kaavoitustilanne ja yleensä lisärakentamiseen liittyvät luvat, ongelmat jne… sekä vapaa-ajanasukkaan rooli alueensa aktiivisena toimijana ja vaikuttajana.

 1. Haukivuoren saavuttavuuden nostaminen aikaisemmalle tasolle

junavuorojen palauttamisella VR:lle esitetyllä tavalla. Viimeinen esitys: kokeiluluontoisesti 3 – 4 IC-vuoroa/suunta 2 – 3 vuoden aikana. (useat Ministeri- ja VR:n johdon tapaamiset ja muut yhteyden otot, kokeiluesitykset v. 2015 – 2018. Junien vuorojen pysähtymismäärää on rajattu 3 – 4 suuntaansa pilottikokeiluna. Neuvotteluihin VR:n johdon kanssa, kaupungin johdolla ovat osallistuneet Maakuntaliittoja, aluejohtokunnan ja osin Pohjois-Savon Elyn edustajat. Vähäistä junaliikennettä esitetään täydennettäväksi uusitullaJuna-Bussi-järjestelmällä sekä muutenkin lisääntyvällä maantieliikenteellä työmatka- ja koululaisliikenteen toimivuuden varmistamiseksi.Myös Waltti-korttijärjestelmä on uudistettava, koska sen käyttöön otto on vaikea ja monimutkainen.

Juna on kansataloudellisesti, inhimillisesti jaympäristöystävällisesti, julkisten kulkuvälineiden ylivoimaisin malli. Tuottaa toteutettuna tulosta VR:lle. Mikäli esitykset eivät saavuta lopputulosta, on harkittava myös kompensaatiota pysähtymisistä VR:lle (25 000 €/v.; kuusi pysähtymistä/vrk)kaupungin taholta.Panostukset ja yleensä junaliikenne palautuvat linja-autovuorojen kustannussäästöinä monin kertaisesti.

Junan pysähtyminen on eräs tärkeimmistä strategisista edellytyk-sistä Mikkelin kaupungin osan, Haukivuoren elin- ja vetovoimai-sien toimien kehittämiselle ja asukasmäärän lisäämiselle. Se pitää saada tiedostamaan myös alueen vaikuttajat (ministerit, kansanedustajat, Maakuntaliitto, Ely ja Mikkelin kaupunki)

19.6.2018 JÄRJESTETTIIN ISO KUULEMISTAPAHTUMA (n. 300) KUULIJAA, JONKA KESKEINEN ASIA OLI SAAVUTETTAVUUS. Päivään sisältyi yhteiskokous, johon osallistuivat Maakuntaliiton, Pohjois-Savon Elyn, Mikkelin Kaupungin ja Aluejohtokunnan edustajat aiheena juna- ja juna-bussiliikenteen järjestelyt Haukivuorelle. Kokouksen lisäsanoma ja edellytys: Viranomaistahojen ja vaikuttajatahojen on oltava esittämässä ja perustelemassa aluejohtokunnan kanssa toimenpiteitä, kun junavuoroja tai juna-bussijärjestelmää halutaan.

Aluejohtokunta on hankkinut lausuntopyyntöjä mm. raideliikennekonsultilta VR:n perusteiden kumoamiseksi. Puheenjohtaja on ollut yhteydessä pyynnöstä omistajaohjausyksikön/ TEMmin selvitysmieheen, joka on pyytänyt taustatietoa raideliikenteestä ja junan pysähtymisen perusteista, johon on vastattu. Maaliskuun lopulla 2019 Mikkelin kaupungin johdolla on tapaaminen VR:n toimitusjohtajan kanssa.

 1. Vapaa-ajan asutuksen aktivointia Kyyveden ympäristöön(n. 500 rantakaavoitettua tonttia) ja edellytysten luontiin tyhjillä oleviin kerrostaloasuntoihin Asemankylälle (vahva vapaa-asumisen nyky-trendi). Vaatii kiinteistöveromuutosta (VVM): vain vero myydylle tontille, ei kaikille omistajan rantakaavoitetuille tonteille.

AJK on esittänyt edunvalvontaan kiinteistöveroa Kaupungille, Etelä-Savon ja Keski-Suomen Maakuntaliitoille 3/2017 ja suoraan (22.9.), Kauppakamarille (11.12.) ja puheenjohtaja suoraan Valtiovarainministeriön erityisavustajalle 8/2017 sekä sen jälkeen seurantakertoja.

Haukivuoren asukasmarkkinointia ja vapaa-asutuksen markkinointia on aktivoitu Helsingin kevätmessuilla omilla esittäjillä ja St.Michel-raveissa omalla osastolla yrittäjien tuella v. 2018.

 1. Turvetuotannon estäminen/vähentäminen, kaupungin tuen lopettaminen turveluville ja vesistöä pilaaville kohteille (raja: EU-vesipuitedirektiivin taso; ei uusia turvelupia vesistöihin ennen kuin pintaveden laatutaso on hyvä tai erinomainen), erityisesti Kyyvedellä!

Aluejohtokunta on esittänyt, että kaupunki pyytää Kyyveden kalastusalueelta/uudelta osakaskunnalta, rannanomistajien edustajina, turvelupa-asioiden selvityksen omien lausuntojensa perustaksi. On selvästi pystytty osoittamaan, että kemikalioinnin lopputuloksena vesistöihin virtaa jopa etikanhappotasoista (ph-arvo) vettä ja pintavalutuskentän omaavat turvetuotantoalueet laskevat vesisateiden ja lumien sulamisen myötä paljon kiintoainetta ja humusta vesistöjä pilaamaan.

Aluejohtokunta on ollut aktiivinen EU:n vesipuitedirektiivin mukaisissa kuulemistapahtumissa antamalla lausuntoja Ely:lle sekä turvetuotannon valitusprosesseissa, viimeksi Emostensuon valituksessa sekä Vapon tekemässä vastavalituksessa v. 2018 aikana.

Vastavalitus oli merkittävä, koska kaupunki siihen ei siihen regoinnut. Vain aluejohtokunta ja Pelastetaan Savot Veet ry antoivat omat lausuntonsa. Mikkelin Ympäristöpalvelut ilmoitti yhtyvänsä aikaisempaan lausuntoon, jossa se vastusti Vapon turvelupaa. Myös erilaisiin vesien kunnon ja laadun näyttöprojekteihin on osallistuttu mm. kalojen elohopeamittausten kalanpyynneillä ja taloudellisella tuella.

Toimintoja tullaan jatkamaan, vaikka vesienhoidon tilan toimenpiteitä ja siihen liittyviä lausuntoja ollaan siirtämässä Pelastetaan Savot Veet ry:lle eri tyyppisellä yhteistyöllä ja kumppanuustaloudellisella tuella.

Pahin Kyyveden kiintoaine/humus case-esimerkki: Ala- ja Yläsitro,
Musta- ja Koiraselkä, näkysyvyys laskenut osin 40 cm, happivajetta tullut alueelle, elokopeaa kaloissa, kalat pakenevat pois.
Laskuturvealueet: Vanki/Kovalan, Lintu-ja Pyöreäsuo. Myös matalat lahdet kärsivät humuspitoisuudesta.

Liitteenä pintaveden laatua kuvaavat EU:n vesipuitedirektiivin mukaiset kartat ja kemikalioinnin puhdistusjälkeiset vesikuvat sekä Pelastetaan Reittivedet ry:n tutkimustieto Vapon ja Elyn virallisesta aineistosta

POSITIIVISTA:

Kaupunginhallituksen uusi linjaus Haukivuoren turvetuotannon tutustumiskäynnin jälkeen Ropolansuolla ja Kangasjärven päässä aktivoi kirjaamaan 2.10.18 Etelä-Savon Maakuntaohjelmaan 2018 – 2021: ”Energiatuotannossa tulisi edistää riittävällä siirtymäajalla vesistöjen kuormittamista turpeesta puhtaampaan metsäenergiaan”.

 1. Tele- ja puhelinliikenneongelmat haja-asutusalueella tuovat laajasti vaikeuksia vapaa-ajanasutukselle, etätyöhön, nuoremman polven tarpeisiin ja kaikille yrittäjille ja ammatinharjoittajille. Puhelinliikenne Haukivuoren pitäjän alueella vaatii lisämastoja sekä operaattoreiden toimien vahvistamisia ja tarkentavia suuntaustoimia, koska valokaapelit eivät ulotu haja-asutusalueille. 4 JA 5 G parantanevat hieman tilannetta ennusteiden mukaan jo v. 2021 – 2022 mennessä.
 1. Hyvinvointiaseman lääkäripalvelujen laajentaminen kaikillearkipäivilleja hammaslääkärin sekä suuhygieenikon käynti 2 kertaa/vko. Tavoitetasoa käsitelty 7.9.17 Maakuntaliiton johdon ja erikseen, Sotejohtavan lääkärin Hans Gärdströmin, kanssa. Yhteyden pito tulee olemaan jatkuvaa toimien säilyttämiseksi Haukivuorella.

Toimenpiteitä seurataan ja vaikuttamiseen panostetaan uuden erityisesti Sote-toimien edistyessä. Ko. palvelujen säilyminen ja laajentuminen on välttämätöntä Asemankylän palvelujen ja sitä kautta asumisedellytysten varmistamiseksi

 1. Alemman tieverkoston kunnon ylläpito ja huolto Haukivuoren pitäjän alueella on parannuttava. Toimet ovat merkittäviä metsän hoidolle, hakkuille ja maaseutuyrittäjyydelle, Suomen suurimmalle luomutuotantoalueelle ja sen laajentumiselle, vapaa-asutuksen ja matkailutuotteistuksen kasvattamiselle ja yleensä haja-asutus-liikennöinnille. Aluejohtokunta teki v. 2018 laajan selvityksen alemman tieverkon kunnosta Mikkelin kaupungille kunnostuskohteista ja tarpeista..
 1. Kyyvesi on Mikkelin toiseksi suuri järvialue (Saimaa,Kyyvesi): 615km rantaviivaa ja pinta-alaa 78 % järven pinta-alasta (Puula 262 km ja 10 %). Tavoitteeksi on asetettava Mikkelin kaupungissa Kyyveden nostaminen toiminta-, markkinointi- ja suojeluarvoon, jotka sille kuuluvat. Aluejohtokunta on tehnyt tästä myös esityksen kaupungille. Tavoitteena on puhdas vesi, EU-vesipuitedirektiivin erinomainen ja hyvätasoille, Kyyveden vapaa-ajanasukastoiminnan vahvistamiseksi, tonttien arvon ylläpitämiseksi, virkistyskäytön ylläpitämiseksi ja muiden aktiivi- ja tulevaisuuden toimien varmistamiseksi. Ehdotetaan ylikunnallista hanke-esitystä seututasolla (Mikkeli, Kangasniemi, Pieksämäki) vesien tilan ja hoidon parantamiseksi tai muita aktiivitoimia:
 • Aluejohtokunta on erittäin aktiivisesti osallistunut myös ELYn kautta vesistöjen seuranta- ja toimenpideprojekteihin. Kyyveden vesienhoidon johtoryhmä on toiminut aktiivisesti, jonka varapuheenjohtajuus on ollut aluejohtokunnalla. Nyt kalastuslain muuttuessa toimenpideasiat uusiutuvat. On syntynyt kalatalousalueet, johon nyt kuuluvat Pieksämäen ja Kyyveden entiset kalastusalueet. Kyyvedelle on muodostunut osakaskuntien yhdistyessä v. 2018 uusi yksi merkittävä n. 15 000 ha:n osakaskunta. Kansalaisvaikuttamisen kannalta pitäjän vesienhoidon asiat keskittyvät nyt uusille kalastusorganisaatioille ja Pelastetaan Savot Veet ry:n toiminnoille, jonka keskuspaikka on Haukivuori.
 • Veden korkeuserojen heitto vuositasolla on suuri: Siksi on tutkittu työryhmällä padon saamista Kyyveden alajuoksulle Rauhanjärveen. Konsultin tekemä suunnitelma Etelä- Savon ELY:ssä toimenpiteineen on valmiina. Suoria asianosaisia Kyyveden osakaskunnan rannoilla on n. 2000 taloutta. (vaikuttavuus n. 5000 – 8000 talouteen/uusi Suomen suurimpiin osakaskuntiin kuuluva Kyyvesi-selvityslähde).

Matkailullisesti ja virkistyskäyttölähtöisesti Kyyvedellä on suuri merkitys: Kansainvälinen melontareitti lepopaikkoinen ja kauniine saarineen, Häkkilän kunnostettu eräpolku, harvoja kunnossa olevia Kaupungin alueella, pyöräilyreitit Mikkeli – Haukivuori – Naarajärvi välillä, erämajojen inventointi ja lepopaikkojen kunnostamisprojektit.

Uudet esitteet on painettu v. 2018. Virkistyspaikkojen laatutasoa valvotaan säännöllisesti. Häkkilän eräpolun toimintoja tukee kaupungin tekemä kartoitusselvitys 21.9.2018 ja osin talvella. Se vaatii polun laadullisen läpikäynnin ja korjaustoimenpiteet. Samalla Eteläiselle eräpolun osalla laitetaan uudet selkeät opasteviitat ja pohjoisen osan reitille siirretään vanhat puiset viitat keväällä 2019. Samoin rakennetaan uudet liikenneviraston suositusten mukaiset opasteet pyöräreitille (5-tie Hiirola – Haukivuoren keskusta – Naarajärvi/Lomatrio.) Myös laavu Kangasjärven päähän kunnostetaan v. 2019 keväällä ja opasteviitat tehdään sinnekin Porsakosken ja laavun tienristeykseen.

Viransuo Ropolansuo

Ropolansuo ka

mg/l

pH min/

max

Fe

mg/l

min/

max

2015 17,8 5,0 3,1/6,2 8,5 0,7/15
2014 9,1 3,6 3,2/5,5 11 2,5/20
2013 17 3,8 3,0/4,6 10 2,2/33
2012 15/16 3,3/3,5 2,8/5,6 24/25 11/76
2011 15/24 3,2/3,3 2,9/4,4 35/51 13/350
2010 17/17 3,1/3,2 2,8/3,9 27/32 5,3/110
2009 7,8/9 3,3/3,3 2,9/3,8 19/20 4,4/40
2008 8,5/10 3,4/3,4 3,1/3,7 17/25 6,1/150
2007 15/16 3,2/3,3 2,9/3,8 18/19 7,5/35
2006 7,2/7,6 3,5/3,5 3,3/3,8 7,6/8,7 3,5/14
2005 12/22 3,3/3,3 ¾,2 12/15 3,8/37
 1. Markkinointislogan Kyyveden kupeessa, Haukivuori, käyttöä vahvistetaan. Lähtökohta kaikille Haukivuoren julkistustoimintaa harjoittaville tahoille on se, että yhteisen sloganin esilläpitoa pyritään pitämään jatkuvasti yllä.

HAUKIVUORI-maamerkki on merkittävä imagon ja itsetunnon nostaja, poikkeavana toimenpiteenä ja jatkuvan huomion arvonsa mukainen. Sen elinkaari- ja vaikuttavuus on pitkä! Myös liikenne-opasteet 72 tien kautta ja lähiopastetaulut 3 – 4 km ennen Asemankylää on rakennettu v. 2018. Näitä tukevat hyvin nyt laadukkaat tapahtumia ja toimenpidepaikkoja kuvaavat uudet sinivalkopohjaiset opasteviitat (sama malli kuin eräpolulla).

Keskeisin aluejohtokunnan tavoite on jatkaa hyvin etenevää bräntausta, siihen liittyvää itsenäistä ja omatoimista markkinointia eri mainonnan keinoin.

 1. Haukivuoren kirjaston aukioloaikojen vakiinnuttaminen ja viikonlopun itsepalvelumahdollisuuksien toteuttaminen, syksy 2018 alkaen (malli Suomenniemi/Otava), on toteutunut aluejohtokunnan esittämällä tavalla.
 1. Haukihallin käyttöä ja huoltoa seurataan ja aktivoidaan tarvittaessa sekä tuetaan harkitusti käytön ja toiminnan lisäämiseksi myös kokous-, seminaari- ja viihdetilaisuuspaikkana.
 1. Keskeiset strategiset toimenpide- ja seurantakohteet ovat:

Päiväkoti-suunnitelman edistyminen ehdotetun kaupunkikonser-nin kautta vv. 2018 -2020. Rakentaminen alkaa kesällä 2019.

Haukivuori-talon esitettyjen purkutoimen lopettaminen: Keskeneräiset remontit on aluejohtokunnan toimesta suoritettu loppuun ja valokaapelointi tehtiin keväällä 2018. Nyt kaikki toimistohuoneet ovat vuokrauskelpoisia.

Haukivuoritalon toiminnan ja vuokraustoiminnan aktivoimiseksi aluejohtokunnan toimesta on perustettu kansalaistoiminta, joka on kokoontunut v. 2018 aikana kolme kertaa. Merkittävää työssä on ollut yksikön todellinen tulos- ja kustannusselvitys, joka puoltaa talon käytön jatkoa ainoana Asemankylän yhteisö- ja tapaamispaikkana. Eikä se rasita kaupunkia.

Etätyöskentelijöille ja vapaa-asukkaille oli tila talosta kesällä 2018. Etätilan vuokraamista v. 2019 harkitaan. Asuntolan maanpäällisen osan purkaminen; tilalle uusille asukkaille markkinoitava kerrostalo.

Aluejohtokunta kutsui v. 2018 urheiluseurat koolle aktiivisemman yhteistyön aikaansaamiseksi. Sen pohjalta on perustettu mm. juoksukoulu, jota ohjaavat vapaaehtoistyönä Seppo Kantanen, Heikki Sorvari ja Kalle Husso. Juoksukoulu on esitetty aluejohtokunnan kumppanuuskohteeksi, jota voidaan tukea tarvittaessa myös aluejohtokunnan toimesta.

Pitkähiekan uimaranta on otettu aluejohtokunnan projektikohteeksi. v. 2018 tehtiin rannnan paranuustyöt kohdistuen uimarantaan ja nyt keväällä 2019 aluejohtokunta organisoi talkooperiaatteilla vaatteiden vaihto-ja oleskelutilojen sekä wc:n kunnostukset ja maalaukset kaupungin materiaalituella.

 1. Satamasuunnitelman loppuun saattamien vv. 2018 – 2019:

Kunnollisen esiintymislava saanti vanhan sahan tiloihin, uimarannan kunnostaminen, saunan ympäristö sekä itse saunan kunnostaminen ja käyttötarpeen selvittäminen, valvontakamerat, karavaanareiden paikan määrittely ja siihen liittyvät kunnostustoimet, beach volley -kentän siirto ja kunnostus, hankittujen tavara- ja polkupyörien sekä kaislaleikkurien tilat, kunnon ylläpito, niiden jako- ja seurantajärjestelyt, mattojen kuivaustilojen laajentaminen, lasten leikkikentän ja -varustuksen laajentaminen, grilli ja puuvaraston hoito, sataman kioskin toiminnan joka vuotinen varmistaminen ja vakiinnuttaminen sekä mahdollinen kioskin käytön ja sen roolin tilapäinen laajentaminen sataman ympärillä tapahtuvaan ylimääräiseen toimintaan (suolentiksen majoittajien palvelutarve).

Vuokra-avaimella toimiva jäähilekone kioskin takana (Kyyveden matkailutarpeet, karavaanarit, kalastajat). Hiekkarannan tien uuden veneen laskupaikan opastaminen ja sen käytön aktivointi vähentämään sataman laskupaikan vähentämistä. Tärkeää on myös ympäristön hoito, erityisesti metsän raivaus.

 1. Asemankylän ympäristön viihtyisyydestä, nuorten ja lasten liikuntapaikkojen kunnosta huolehtiminen tapahtuu yhteistyössä Kaupungin eri yksiköiden ja Haukivuoren Kisailijoiden kanssa (skeittirata, jota vielä laajennetaan v. 2019, useammat frisbee-golf radat; Rantokangas, satama) Uuden päiväkodin läheisen kentän käyttö on selvitettävä: Lasten leikkipaikat ja niiden välineiden hankinta sekä koko skeittirata – päiväkodin välisen kentän käytön ja kunnostuksen selvitys.
 1. Metsän raivaus ja nurmikkojen hoito säännölliseksi vuositasoiseksi kaupungin vastuulla tapahtuvaksi ympärivuotiseksi toiminnaksi, jota tuetaan talkoohakkuilla yksityismaiden ja sataman koivikkoalueen kunnossa pidolla Kyyveden ja sataman näkyyyden varmistamiseksi. Ongelmana on ollut Vanhan Siwan ja Osuuspankin välinen hoitamaton nurmikkotila, joka on aina ensivaikutelman tilan muodostaja Asemankylälle.
 1. Torin toiminnan säännöllinen myynti- ja kauppiastoiminta on ollut kunnossa, Haukivuorelaiset ry:n vastuulla kokonaisuudessaan ja erityisesti kesällä. Vanhan torialueen puiston laadusta ja hoidosta vastaa kaupunki, kuten uudesta torista ja Haukivuori-maamerkistä.

Maamerkki on Osuuskaupan tontilla. Muusta osasta vastaa kaupunki/aluejohtokunta.

 1. Paikallis- ja vapaa-asukkaiden kuulemistilaisuuden järjestely vuosittain Haukivuoritalolla (v. 2018 junateema, v. 2019 kaavoitus- ja rakentaminen; vapaa-ajanasutuksen muuttaminen vakinaiseksi asunnoksi, rakentamisluvat ja remontointi sekä vapaa-ajanasukkaan rooli kesäaluepaikkansa aktivoivana ja kehittäjänä.
 1. Haukivuoren kunnan ajoilta aluejohtokunnalle on siirtynyt neljä jatkuvaa yhteistyö- ja kumppanuusperinnettä, jotka ovat siirtyneet aluejohtokunnan budjettivastuulle: Kaupungin ja Haukivuoren markkinointi-informaatio (Mikkelin Seudun Matkailu ry), joka konkretisoituu Wanhan Osulan hoitamana informaatiopisteenä ja 72-tien informaatiotauluna, Lions Clubin Asemankylän jouluvalojen toteuttamisella, Haukivuori.fi-järjestelmän ylläpito ja Haukivuoren vuosittaisten tapahtumien, yksityisten ja julkisten palvelujen sekä kaupungin palveluun liittyvien tietojen informointi, joka on konkretisoitunut kesäkalenteri/palvelu-tapahtumakalenterina yhteistyössä Haumedian kanssa.
 1. Rantokankaan täyspitkä frisbee-radan kuntoon laitto ja huolto Päävastuu Haukivuoren Kisailijoilla yhteistyössä kaupungin liikuntatoimen kanssa. Useiden frisbee-kohteiden aktiivikäyttö edellyttää lajin koulutuksen järjestelyjä.
 1. Häkkilän eräpolun kokonaiskunto, opastus ja reitinhoito on vastuutettu v. 2018 alkaen Häkkilän Eräveikoilla, talkootyöllä sekä aluejohtokunnan vuosittain sovittavalla taloudellisella tuella. Reitin peruskuntoon laitto ja uudet opasteviitat työstetään keväällä 2019 aluejohtokunnan budjettivaroista.
 1. Uuden polkupyöräreitin 5-tie/Hiirola – vanha 72-tie – Haukivuori – Tuliniementie – Lomatrio opastus-, seuranta- ja toimenpidevastuu on aluejohtokunnalla. Liikenneministeriön ohjeiden mukainen polkupyöräreittien viitoitus hoidetaan keväällä aluejohtokunnan budjettivaroista.
 1. Haukivuoren alueen metsästysseurojen majan markkinointia aktivoidaan. Majoista on tehty aluejohtokunnan toimesta esitteet v. 2018 aikana. Niitä, kuten muitakin esitteitä saa kirjastosta, Wanhasta Osulasta ja Visit Mikkelin toimipaikoista.
 1. Kyyvesi-kirjan valmistelu ja tuottaminen v. 2018 aikana niin, että kirja valmistuu kevään v. 2019 aikana. Tukiyksikköinä ovat: Kalastusalue/kalatalousalue, Kyyveden osakaskunta, Mikkelin kaupunki, Metsäkeskus, Elyn ja Aluejohtokunnan edustus. Päävastuu kirjan tuottamisesta on Saku Niilo-Rämällä ja Petri P. Pentikäisellä. Aluejohtokunta tukee taloudellisesti ko. projektia. Kirjan markkinointi suoritetaan Kirjaston asiakaspalvelun ja Vanhan Osulan kautta.
 1. Aluejohtokunnan strategiset toimet on saatu siihen tilanteeseen, että nyt aluejohtokunnalle on saatava edellytykset omatoimisesti toimia omakoti- ja vapaa-ajanasukasasutuksen aktivoijana Haukivuoresta ja Mikkelistä ulospäin pääkohderyh-mänä on pääkaupunkiseutu.
 1. Merkittävien, kaupungin ja Suomen rajat ylittävät, huomionarvoa nostavat sekä uutta vetovoimaa lisäävät tapahtumat ja niiden markkinointitukeminen ja esilläpito:

Esimerkkeinä:

Suolentiksen yli 10 v. jo toimineet MM-kisat uuteen arvoon ja nousuun, Savon radan päivän jatkuvuus, Nuottarysäys kirkonkylälle, jossa nuotan veto ja kalastus ovat etusijalla, Kesä- ja joulunavausmarkkinat, Haukivuoren kesäteatteri, Henkireikä, jatkuvuus varmistettava ja Lato. Haukihallin tilat laajempaan ja tehokkaampaan käyttöön; kiipeilytoiminta/kilpailut Haukivuoren ylivoimatekijä kaupungissa (HaKin vastuulla), tilaisuuksien ideointi, viihde- ja kulttuuritapahtumat. Urheilutapahtumien kasvattaminen ja urheiluseurojen keskinäinen yhteistyö. Myös Kalvitsan aseman ympäristön merkitystä ja painoarvoa on vaalittava.

Haukivuorelaiset ry:n roolina on strategisesti tärkeä tapahtumavastuu; työnjaon mukaan oleellista on keskittyminen siihen ja edelleen uusien tapahtumien luonti. Hyvin hoidetut ja johdetut tapahtumat, ovat Haukivuoren näkyvyydelle, mainekuvalle ja alueen markkinoinnin tuelle erittäin merkittävää huomiota ja tapahtuma-arvoa ja näkyvyyttä nostavaa!

Aluejohtokunta tukee toimia tarvittaessa ja käyttää tähän myös verkostojaan! Sataman merkitys ja rooli kasvaa kesäkauden olohuoneena ja jatkossa entistä isompien yleisötapahtumien toteutuspaikkana (lisäarvona saha-alueen uudet investoinnit.) Myös kirkonkylän asemaa ja näkyvyytta tulee nostaa (historia, olemassa olo, tapahtumat)

 1.  ALUEJOHTOKUNNAN SUORA TIEDOTTAMINEN, HAUKIVUORI-BRANDAUS JA VUOROVAIKUTUS ON AKTIIVISTA JA ULOSPÄIN SUUNTAUTUVAA, HAUKIVUOREN TUNNETTUISUUTTA JA VAIKUT- TAVUUTTA LISÄÄVÄÄ. SE PERUSTUU TEKEMISEEN JA AIKAAN-SAANNOKSIIN. SEN ON OLTAVA USKOTTAVAA JA LUOTETTAVAA!
 • TIEDOTTAMINEN JA VUOROVAIKUTUS KOHDISTUU 

ENSISIJAISESTI MIKKELIN KAUPUNKIIN, ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTOON, ALUEHALLINTOIVIRASTOON, ELYN VASTUUYKSIKÖIHIN JA ETELÄ-SAVON ELY-KESKUKSEEN, TIEDOTUSVÄLINEISIIN, KANSANEDUSTAJIIN JA PROJEKTIMINISTERIÖIHIN

 • Tarvittava valtakunnallinen vaikuttaminen tehdään tukeutuen yllä oleviin sidosryhmiin.
 • Haukivuoren pääyhteiskumppanit ovat: Pelastetaan Savon Reittivedet ry, Kyyveden kalastusalue, myöhemmin kalatalousalue v. 2019 ja keväästä 2018 alkaen Kyyveden osakaskunta, Haukivuorelaiset ry, Haukivuoren Kisailijat ry ja muut urheiluseurat, Haukivuoren Kotiseutuyhdistys ry, Lions Club, Häkkilän Eräveikot, Kaupungin kirjastotoimi, Haumedia Oy, yrittäjät ja eläkeläisjärjestöt.
 • ALUEJOHTOKUNNAN INFORMAATIO- JA KUULEMIS-TAPAHTUMAT Asemankylällä, eri sidosryhmille ja vapaa-ajanasukkaille JÄRJESTETÄÄN VÄHINTÄÄN KERRAN VUODESSA sekä muilla alueilla esim. Aluejohtokunnan kiertävien kyläkokousten yhteydessä tarvittaessa.
 • MUU TIEDOTTAMINEN HOIDETAAN MIKKELI/HAUKIVUOREN ALUEJOHTOKUNNAN UUSITUILLA KOTISIVUJEN VÄLITYKSELLÄ JA TARVITTAESSA ERILLISAKTIVITEETEILLÄ, TIEDOTTEILLA, TIEDOTUSVÄLINEIDEN TAI ERI SIDOSRYHMIEN KANSSA YHTEISTYÖSSÄ

WWW. HAUKIVUORI:FI-sivut on uusittu niin, että sinne keskitetään kaikki Haukivuorta koskeva viestistä ja ulospäin markkinointi.

 • TIEDOTTAMIS- JA SIDOSRYHMÄTYÖVASTUU ON ALUEJOHTOKUNNAN PÄÄTÖKSISTÄ JA AKTIVITEETEISTA ENSISIJAISESTI ALUEJOHTOKUNNAN PUHEENJOHTAJALLA JA/TAI PUHEENJOHJALAN KANSSA YHTEISESTI SOVITTAVILLA PROJEKTIEN VASTUUHENKILÖLLÄ.
 • MIKKELIN KAUPUNGIN ALUEEN ALUEJOHTOKUNTIEN VUOROVAIKUTUSTA JA YHTEISTYÖTÄ PYRITÄÄN LISÄÄMÄÄN VAIKUTUS- JA TOIMINTAMAHDOLLISUUKSIEN (resurssien) SEKÄ YHTEISTEN ASIOIDEN LISÄÄMISEKSI ALUEJOHTOKUNTIEN TOIMINNASSA JA PÄÄTÖKSENTEOSSA.
 • VISIT MIKKELILLE JA YLEENSÄ KAUPUNGIN SEURAAVAN VUODEN ESITTEISIIN JA VERKKOSIVUILLE ON OLTAVA HAUKIVUOREN ALUEEN TIEDOT EDELLISEN VUODEN SYYS/LOKAKUUN VAIHTEESSA MISET OY:N VASTUUHENKILÖILLÄ. ASIAA VARMISTAMAAN PERUSTETAAN VASTUURYHMÄ.
 1. KAUPUNGIN MYÖNTÄMÄN TOIMINTABUDJETIN LÄHTÖKOHTANA ON, ETTÄ SILLÄ EDISTETÄÄN ENSISIJAISESTI ALUEJOHTOKUNNAN TOIMINTAAN LIITTYVIÄ STRATEGISIA TAVOITTEITA JA TOIMINTAKOHTEITA.
  ALUEJOHTOKUNNAN PERUSRAHA v.2019 ON 29900 €.
 2. Tämä strategia on aluejohtokunnan päätoimintalinja ja aikaansaannoslähtökohta. Sen pohjalta perustetaan projektiryhmiä, johon voidaan ottaa aluejohtokunnan ulkopuolisia henkilöitä ja asiantuntijoita laadukkaan lopputuloksen aikaansaamiseksi. Toimia johtaa ja koordinoi puheenjohtaja sekä valmisteluryhmä.
  Aluejohtokunnan jäsenille nimetään toimintavastuita tämän strategiaosien johtamis-, seuranta- ja koordinointirooleina. Heillä on rapontointivelvollisuus ensin puheenjohtajalle ja sen kautta /valmisteluryhmälle ja aluejohtokunnalle projektien etenemistoimista.
 1. ALUEJOHTOKUNNAN ORGANISOITUMINEN JA VASTUUT
 • Aluejohtokunta vahvistaa strategian ja vuosibudjetin.
 • Strategian valmistelusta ja toimeenpanosta vastaa puheenjohtaja valmisteluryhmän tuella tukeutuen rahoitusresursseissa ja muissa toteutumisedellytyksissä Mikkelin kaupunkiin ja mahdollisiin muihin julkisiin sekä hyväksyttyihin yksityisiin kohteisiin.
 • Strategia yksilöidään vuosittaiseksi omatoimisiksi toimintasuunnitelmiksi ja resursoinnin pohjaksi.
 1. Aluejohtokunnan jäsenistä nimetään henkilö hallitsemaan ulkopuoliset rahoituslähteet, -mahdollisuudet ja tiedottamisen. Lähtökohtana on, että mahdollisimman moni RY Haukivuorella pystyy itsenäisesti hakemaan näitä avustuksia, koska Haukivuo-relaiset ry rajoittavat nyt hakemustoimintansa harvoihin kohteisiin. Aluejohtokunnan budjetti ei myöskään mahdollista avustusten jakoa!

HAUKIVUOREN ALUEEN MARKKINOINTITOIMENPITEIDEN- JA MATKAILUTUOTTEIDEN VALMISTELU, OSIN YRITTÄJIEN HAKEMINEN JA YHTEISET KOORDINAATIOTOIMENPITEET KAUPUNGIN KANSSA.

YDINVAIKUTTAVUUTTA OSOITTAVIA VAHVUUS- JA KESKITTYMISALUEITA, JOIDEN HYTYARVOA ON MERKITTÄVÄSTI NOSTETTAVA:

 • ASEMANKYLÄ JA HYVÄT LÄHIPALVELUT, HALPA, TURVALLINEN JA RAUHALLINEN ASUINYMPÄRISTÖETÄTYÖ, LUONTO JA AITO MAASEUTUKULTTUURI, KYYVESI; VIRKISTYS-, MATKAILU- JA VAPAA-AJANASUTUS, RANTAUTUMINEN, MARJASTUS, SIENESTYS, MAKKARAN PAISTO, RUOKAILU, KAHVITTELULÄHIRUOKA, PUHDASRUOKA JA LUOMUBIOKAASU, KIRKONKYLÄ JA KULTTUURI-HISTORIA, SAAVUTETTAVUUSHAUKIVUORI-MAAMERKKI, KORKEATASOINEN TAPAHTUMA-KULTTUURISUOLENTIKSEN MM-KISATKUHALOHI, MUIKKU JA MUU JÄRVIKALAKALASTUSKANSAINVÄLINEN KANOOTTIREITTI, SUOT, METSÄMARJAT, SIENET, PATIKOINTI JA RETKEILY LUONTOPOLULLA: KORKEUSEROJA, VAIHTELEVA MAASTO, HYVÄT REITTIPOLUT, USEITA KATOKSILLA VARUSTETTUJA LEPO-, MAKKARAN- JA RUUAN LAITTO- JA PAISTOKOHTEITA, MAASTO- JA POLKUPYÖRÄILY
 1. KYYVEDEN AKTIVITEETTIT; VIRKISTYS-, KALASTUS JA MATKAILU
 2. TURVETUOTANTOALUEET JA NIIDEN TOIMINTA (INFO-ryhmät)
 3. MÖKKIKATKAILU (PAKETOINTI: HELSINKI – VANTAA LENTOASEMA JUNA TAI VUOKRA-AUTO)
 1. PUHDAS RUOKA, LUOMU JA MAATIMATLAILU
 2. MARJA- JA SIENIPAKETIT, SOIDEN LISÄPOTENTIAALI
 3. METSÄSTYS/METSÄSTYSSEURAT: OSALLISTUMISMYYNTI
 4. ERÄMAJOJEN ULKOPUOLISTEN IHMISTEN KÄYTÖN LISÄÄMINEN
 5. HÄKKILÄN ERÄPOLUN AKTIIVIKÄYTTÖ JA MARKKINOINTI
 6. UUET PYÖRÄREITIT JA NIIDEN MARKKINOINTI

10. NYKÄLÄN KOSKEN TAIMEN- JA LOHIKALASTUS/VENÄLÄISET

11. SATAMAN AKTIVITEETIT JA KÄYTÖN LISÄYS: KIOSKI/PALVELU, KARAVAANARIPAIKKA, MATONPESU, LAPSET, TAPAHTUMAT, GRILLI, UIMARANTA, FRISBEE-GOLF, VARTIOINTI, WC, ESIINTYMISLAVA

 1. TALVIPAKETIT (MOOTTORIKELKKA, HIIHTO, LUISTELU, MONIMUOTOINEN KALASTUS, TALVISURFFIVARJOT, LASTEN PILKKIKILPAILUT…)
 1. UKKO-PEKKA, JUNA- JA LÄTTÄHATTU
 2. LASTEN JA NUORTEN TOIMINTAMUODOT JA LEIKKIPAIKAT

KUNNOSTETTU SATAMA JA SEN KIOSKI ON HYVÄ KESKEINEN KOHDE KYYVEDEN AKTIVITEETTIEN LÄHTÖ- JA PALUULIIKENTEELLE SEKÄ MATKAILUTOIMIEN ORGANISOINNILLE (Avainkysymys kioskin hoito)

MOTOT:

Konkretiaa, nopeaa päätöksentekoa ja aikaansaannoksia!

Se, joka tahtoo, löytää keinot, mutta se, joka ei tahdo, löytää selitykset!”

LISÄINFORMAATIOTA:

 • Aluejohtokunnan toimesta on hankittu tavara- ja polkypyöriä Kyyveden ympärillä asuville. Niiden luovutus tapahtuu sataman kioskista kesällä kioskin aukioloajan.
 • Samoin aluejohtokunta on hankkinut kaksi kaislaleikkuria, joiden luovuttamista ja käyttöä ohjaa kesäisin Juha Kantanen
 • Erilaista Haukivuorta koskevaa esite- ja opastekarttaa on saatavilla kirjaston asiointipisteestä, kuten myös muuta neuvostaa ja opastusta. Haukivuori-informaatiota on saatavilla Wanhasta Osulasta ja Visit Mikkeli toimipaikoista.