ALUEJOHTOKUNNAN STRATEGISIA LINJAUKSIA VV. 2015 – 2017

PÄÄTAVOITE: Kaikki toimet keskittyvät Haukivuoren pitäjän alueelle

 1. Asemankylän laadukkaamman asumisedellytysten, vetovoimaisuuden ja koko Pitäjän elinvoimaisuuden turvaaminen vähintään nykyisten palvelujen laadun ja laajuuden säilyttämisellä riittävän kassavirran turvaamisella kehitysresurssien varmistamiseksi
 2. Tähän pyritään
  – uuden paikallis- ja vapaa-ajanasukasosan väestön lisäämisellä
  keskeisten toimijoiden ja koko väestön aktivoimiseen muutosvalmiuteen verkostomaisen yhteistyön lisäämisellä
  –  määrätietoisempaan ja itsenäisempään oman alueen toimenpiteiden kehittämiseen ja tekemiseen
  – luottamuksen ja informaation lisääminen eri sidosryhmiin, erityisesti kaupungin päätöksenteko- ja  operatiivisen johdon toimintaedellytyspäätöksiin Haukivuoren pitäjän alueen toimivuuden ja hyvinvoinnin toimien edistämiseksi ja nopeuttamiseksi sekä lyhyellä että pitkällä tähtäyksellä

Motto: Konkretiaa, nopeaa päätöksentekoa ja aikaansaannoksia


Keskeiset toiminta- ja aikaansaannoskohteet

1) ASEMANKYLÄN JA SEN YMPÄRISTÖN KUNTOON SAATTAMINEN YHTENÄ MIKKELIN KAUPUNGIN KESKEISENÄ TAAJAMANA (Merkittävä imagotekijä – käyntikortti)

 • 72- TIEN sisääntulon siistiminen ja maisemointi (näkymät erityisesti Mikkelin päätien varrelta Asemakylälle ja rantaan) sekä ränsistyneiden talojen ja purkujätteiden poisto
 • Torin koon ja toiminnan parantaminen sekä samalla ydinkeskustan elävöittäminen ja vetovoiman lisääminen sekä kohtaamispaikan rakentaminen keskustaan Wanhan Osulan päätyyn.
 • Toimenpide luo edellytykset kesäkahvion kehittämiselle. Vanhan torin kunnostamisen oleskelu-, ja viheralueeksi. Torialue vain erikoisluvalla juhlatapahtumissa.

→ Tori siirtyy Mikkelin kaupungin vastuulle.

tori
Uusi tori
 • Metsän poisto Asemakylän ja Kyyveden rannan väliltä niin, että järvi näkyy selvästi lehdistöjen välistä: vasen reuna satama ja oikea reuna rautatieaseman talon kohdalta rantaan; vahva maisemointihakkuu omistajien ja Kaupungin luvalla.

→ Vuoden 2015 toteutus supistettuna S-Marketin ja Wanhan Osulan nurkkien kohdalta suppilomaisesti Kyyveden rantaan saakka.

 • Rannan potentiaalin hyödyntäminen nopealla kaavoituksella ml. perheasuntotontit. Kaupungin päätöksenteon nopeuttaminen kaavan voimaantuloon tavoitteesta v. 2037 vuoteen 2017. Lisätonttipotentiaalia alueen rantatonttien hankinnasta kaupungin omistukseen.
 • Satama-alueen kunnostaminen vahvistetun laaja-alaisen suunnitelman mukaisesti vv. 2015-2017 aikana ja riittävän määrärahan huomioiminen kaupungin vuosittaisessa budjetoinnissa.
 • Haukivuoritalon säilyttäminen yhteisöjen ja väestön kokous- ja kokoontumiskäytössä Haukivuoren alueen markkinahintaisella vuokratasolla. Liian hyvä purettavaksi.
 • Asuinhuoneistojen nopa kunnostaminen osto- tai vuokralaistiloiksi.
 • Asemankylän ja kirkonkylän osake- ja muiden asuntojen kartoitus potentiaaliseksi asunto- tai vapaa-ajanasuntokäyttöön sekä niiden markkinointi. Pääaktiviteetin käynnistäminen v. 2016 alkaen.
 • Asemakylän keskustan viihtyisyyden ja toimivuuden parantaminen (kuntoilu-, kävely- ja pyöräreitit, kulttuuri- ja tapahtumatarjonta, oleskelupaikat, siisteys, viher- ja kukka-asetelmat ja -alueet);
 • EDELLYTTÄÄ erillistä tapahtuma- ja/tai kyläyhdistystä tai erillisprojektihenkilöä, jotka joko itsenäisesti tai osin aluejohtokunnan tukena ja koordinoimana, ottavat vastuuta Haukivuoren pitäjän alueen tapahtumien koordinoinnista ja kehittämisestä.

→ perustettu Haukivuorelaiset ry; lisäresurssina kyläasiahenkilön toimihanke

 • Asemankylän huomionarvion lisääminen rinneopasteen rakentamisella (HAUKIVUORI) WANHAN OSULAN ja S-MARKETIN VÄLISEEN RINTEESEEN 72- ja RAUTATIEN suuntaan sekä samalla koko rinteen uudelleen kunnostamisen. Tien ja rinteen välistä maisemoidaan metsä, joka on oleellinen osa Kyyveden näkyvyyttä. Haukivuorikyltin viereen mahdollistetaan oleskelu- ja kuvaustilat
 • Myös Asemankylää ennakoivien tienvarsiopasteiden suunnittelu- ja lupamenettely käynnistetään (ELY) aikana.
 • ASEMANKYLÄN TOIMENPITEET JA RESURSSOINTI EDELLYTTÄVÄT KIINTEÄÄ YHTEISTYÖTÄ, VAIKUTTAMISTA JA LUPAMENETTELYÄ MIKKELIN KAUPUNGIN JOHTO- JA OPERATIIVISEN ORGANISAATIO-OSIEN JA VIRANOMAISTAHOJEN SEKÄ TONTIN OMISTAJIEN KANSSA SEKÄ MAHDOLLISTEN ULKOPUOLISTEN RAHOITTAJIEN
  KANSSA

2) VÄHINTÄÄN NYKYISTEN JULKISTEN (erityisesti sosiaali- ja terveydenhoitopalvelut, apteekki ja virastopalvelut, vanhustenhoito, koulut, lasten päivähoito) ja YKSITYISTEN PALVELUIDEN säilyttäminen Haukivuorella välttämätöntä yhteistyössä ALUETOIMIJOIDEN ja ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN JA MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOHENKILÖSTÖN SEKÄ KAUPUNGIN LUOTTAMUS- JA VIRKAMIESJOHDON päätöksillä ja tuella.

3) KYYVEDEN PINTAVEDEN LAADUN VARMISTAMINEN HYVÄ-TASOLLE KOKO JÄRVEN ALUEELLA (osa tyydyttävää, matalissa lahdissa ja rannoilla sekä laskuojissa, veden laatu humusalueilla on jopa heikkoa) SEKÄ JÄRVEN VEDENKORKEUDEN VAKAUDEN YLLÄPITÄMINEN JA SIIHEN TARVITTAVA REAGOINTI.KONSULTIN TEKEMÄ PATOSUUNNITELMA ON OLEMASSA HUOMIOIDEN VEDEN VIRTAUMA LÄSÄ-KOSKEEN JA PUULAAN SAAKKA!

 • Toimet pohjautuvat virkistyskäytön varmistamiseen, kalaston laadun ja määrän ylläpitämiseen sekä vapaa-ajanasutuksen lisäämiseen rannoille. Turvetuotannon valvonnan seuranta sekä yleensä vesialueen omistajien
aktivointi vesienhoidonlaadun varmistamiseksi eri puolilla Kyyveden
aluetta omina aktiivityöryhminä on merkittävä toimenpide-edellytys
 • Maakuntakaavoituksen seuranta on lähivuosien avainkysymyksiä turvetuotannon määrän kokonaan pysäyttämiseksi tai rajoittamiseksi alueen vesienhoidollisten toimien onnistumiseksi (niin kauan kuin koko Kyyveden pintaveden laatu on hyvää tasoa) ja kaikkien asuttujen kylien asumis- ja elinvoimaedellytyksien varmistamiseksi YHTEISTYÖSSÄ Etelä-Savon Maakuntaliiton, Etelä-Savon ELY-keskuksen,
Aluehallintoviraston ja Mikkelin kaupungin sekä erityisesti KALASTUS
ALUEEN JOHDON JA OSAKASKUNTIEN KANSSA
Kuva1
Ropolansuo
Kuva2
Virransuo

 

turvetutanto1
Kuva yllä: Maakuntakaavan laadinnan yhteydessä turvetuotannon näkökulmasta tutkittavat suot (186 kpl).
vedenlaatu
Kuva yllä: Pintaveden ekologinen tila

 

vedenlaatu2
Kuva yllä: Vedenlaatu Etelä-Savossa

4) TIETOLIIKENNE- JA PUHELINLIIKENNEYHTEYKSIEN PARANTAMINEN JA NOPEUTTAMINEN

 • Edellyttää tietoliikenne- ja puhelinoperaattoreiden yhteistyötä uusien tukiasemamastojen lisärakentamista Asemakylän ulkopuolelle tyydyttämään paikallisväestön, vapaa-ajanasukkaiden ja etätyötarpeiden toimivuutta.
 • Tavoitteisiin kuuluu myös Asemakylän kuitukaapeliverkoston laajentaminen (mm. kirkonkylälle) ja sen linkittäminen (Suur-Savon Sähkön hallussa oleva myynti/vuokraus) tietoliikenneverkkoon.
 • Puhelinkuuluvuuden parantaminen vaatii vielä tukiasemaverkoston tihentämistä. Muuta parannuskeinoa nykyoloissa ei ole.
 • Yhteistyötahoina ovat ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO, PUHELINOPERAATTORIT, MIKKELIN KAUPUNKI, ETELÄ-SAVON KAUPPAKMARI, KANSANEDUSTAJAT/VIESTINTÄ- ja LIIKENNEMINISTERIÖ

5) VAPAA-AJANASUTUSRAKENTAMIS- JA MATKAILUEDELLYTYSTEN LISÄÄMINEN JA MARKKINOINTI KYYVEDEN alueella 5-TIEYHTEYKSIEN PARANTUESSA

YHTEISTYÖSSÄ MIKKELIN KAUPUNGIN, KALASTUSALUEEN/OSAKAS-KUNTIEN SEKÄ ETELÄ- SAVON ELYN JA MAAKUNTALIITON KANSSA

 • Asemankylä asumis-, toiminta- ja viihtyvyystekijöiden parannuttua on YMPÄRISTÖ LAADULTAAN, toimivuudeltaan, olosuhteiltaan, PALVELUILTAAN, sijainniltaan ja liikenne-edellytyksiltään valmis MATKAILUKESKUSKOKONAISUUS, jolloin alue luo uudet toiminta- ja aktivointimahdollisuudet erityisesti Etelä-Suomeen ja Mikkelin kaupungin alueelle. Liikenneyhteyksillä on keskeinen merkitys.
 • KYYVEDEN TOIMINTAKOKONAISUUS mahdollistaa laajemminkin matkailu- ja kalastusedellytysten pakettituotteistamisen, yleensä tukemisen ja laadun varmistamisen (vetouistelu- ja muu kalastus, kanoottireitin, laavut, Häkkilän luontopolkujen, venevuokrauksen ja erämajojen kunto ja ylläpito, matkailukohteiden ja mökkivuokrauksen vahvistaminen, pyöräreitit, metsästys…)
 • Arvokalojen riittävyyden turvaaminen yksi tavoite, erityisesti kuha, sekä siika ja muikku, mahdollisesti myös rapu
 • Vesienhoidon kehitystoimet on uudelleen vastuutettava ja johdettava Kyyveden veden laadun ja virkistysedellytysten varmistamiseksi ja kehittämiseksi. Aluejohtokunta on myös vastuullinen toimija ja seuraa jatkuvasti toimien etenemistä, laatua ja niiden toteutusta. Päävastuu on kalastusalueilla ja osakaskunnilla.

6) PÄÄ- JA ALEMMAN TIEVERKON KUNNON VARMISTAMINEN SEKÄ JULKISTEN LIIKENNEYHTEYKSIEN MÄÄRÄN JA LAADUN TURVAAMINEN

YHTEISTYÖSSÄ LIIKENNE- JA OMISTAOHJAUSMINISTERIÖIDEN, ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITON, ALUEHALLINTOVIRASTON, POHJOIS-SAVON ELYN, MIKKELIN KAUPUNGIN JA ALUEEN KANSANEDUSTAJIEN KANSSA

 • ENSISIJAISESTI JUNAYHTEYKSIEN UUDELLEEN SAAMINEN joko  v. 2015 aikana tai vuoden 2016 alusta (  IC- 5 junavuoroa/suunta) ja toimivat linja-autoyhteydet Mikkeliin ja Pieksämäelle sekä myös Kangasniemen suuntaan.
 • Junan pysähtyminen vie kolme (3) minuuttia, maksaa 10 €/kerta; esitys viisi (5)/suunta =  n. 200 – 250 000 euron tulos VR:lle! Tarve perustuu käyttäjäkuulemistilaisuuksiin 4.3. ja 11.6.15
 • Maantieliikenne ei nyt toimi. Jos se joudutaan laittamaan tyydyttävään kuntoon, se on Kaupungille n. 328 000 € (50 000) ja Pohjois-Savon Elylle n. 280 000 €/vuosi!
 • Tämä on yhteiskunnallinen tase, mutta, kun siihen lisätään inhimillinen tase. On ongelmia!

7) ASEMANKYLÄN PÄIVÄKODIN UUSIMINEN (PAIKAN MÄÄRITTELY v. 2015)  JA RIITTÄVIEN (keskimäärin 70) PÄIVÄHOITOPAIKKOJEN TURVAAMINEN SEKÄ RAHOITUKSEN VARMISTAMINEN KAUPUNGIN BUDJETIIN.

 • KAUPUNGIN TYHJIEN KIINTEISTÖJEN TARVEARVIOINTI  JA HYÖTYKÄYTTÖ SEKÄ PURKU; SELVITTÄMINEN KAUPUNGIN KANSSA V. 2015 AIKANA
 • NUORTEN JA LASTEN TALVILIIKUNTAMAHDOLLISUUKSIEN  ja LEIKKIPAIKKOJEN RIITTÄVYYDEN TURVAAMINEN EHDOTTAMALLA NIIDEN TEKEMISTÄ ENTISEN ALA-ASTEEN,  TULEVAN PÄIVÄKODIN LÄHEISYYTEEN ALUEJOHTOKUNNAN V. 2015 PÄÄTÖSEHDOTUKSEN MUKAISESTI

8) ALUEEN LUOMU-, MAATILA-, KASVIHUONE- JA BIOENERGIATUOTTEIDEN EDELLYTYSTEN JA MÖKKITOIMINNAN MARKKINOINNIN ESILLETUONTIA YHTEISTYÖSSÄ KO. YRITTÄJIEN JA NIIDEN TAUSTAYHTEISÖJEN KANSSA

 • Huomionarvoista on, että luomukaali- ja porkkanatuotannossa Haukivuori on jo Etelä-Savon/Suomen ykköstuotantoaluetta (Maakunnan toiseksi laajinta pienyritystoiminta-aluetta)
 • Myös valtakunnan aamupalatarpeiden salaatti- ja vihannesraaka-aineet saadaan 65 %:sti lähialueilta (Juva, Joroinen, Haukivuori)

9) AKTIIVISUUDEN, YHTEISTYÖN JA VUOROVAIKUTUKSEN LISÄÄMINEN ALUEEN PK-YRITTÄJIEN JOHTOON JA YRITTÄJIIN TOIMINNAN EDELLYTYKSIEN JA UUSIEN TUOTTEIDEN JA TOIMIEN LISÄÄMISEKSI ALUEELLA

 • Tavoitteena on aktivoida alueen yrittäjät lisäämään keinoja alueen vetovoiman lisäämiseksi, liike- ja teollisuustontti- ja kaavoitustarpeen selvittämiseksi.
 • Pitäjän alueelle on pyrittävä lisäämään innovatiivista toimintaa (mökit/uudet asiakkaat) ja uutta tuotteistusta esim. maatilamatkailuna.
 • Kyyvesi on vielä osin ideoimaton resurssi.

10) TOIMINTAKOKONAISUUS EDELLYTTÄÄ HAUKIVUOREN KIRKONKYLÄALUEEEN JA MUIDEN KYLIEN OTTAMISTA AKTIIVISEN TOIMINNAN JA KEHITYKSEN PIIRIIN

 • KIRKONKYLÄN alueella on saatavilla hyvällä ja laajalla järvinäköalalla liike-, asunto- ja teollisuustontteja; jäte-vesiongelmat vaativat tulevaisuudessa toimenpiteitä.
 • UUSI MAAKUNTAKAAVATYÖ VAATII KYLIEN JA YLEENSÄ HAJA-ASUTUSALUEEN EDELLYTYKSIEN HUOMIOIMISTA JA PYSYVYYDEN VARMISTAMISTA SEKÄ VALUMA-ALUEIDEN JA TURVETUOTANTOALUEIDEN EDELLYTYSTEN SEURAAMISTA VESISTÖJEN LAADUN JA VAPAA-AJANASUTUSEDELLYTYKSIEN VARMISTAMISEKSI

11) Aluejohtokuntaidea on pidettävä pitäjä- tai aluekohtaisena. Toiminnan aikaansaannosten edellytykset, alueen omaehtoinen ja itsenäinen asioiden käsittely,  toimivalta ja vastuukysymykset vaativat merkittäviä uudistuksia. Aluejohtokuntaa ei voi soveltaa lautakuntiin tms.

 • Kaupungin pirstoutunut organisaatio on yhteyshenkilöjärjestelyin suoraviivaistettava ja selkeytettävä asioiden käsittelyjen yksinkertaistamiseksi ja alueella tapahtuvien toimenpiteiden nopeuttamiseksi
 • Rahoitusresursseja ja itsenäistä päätösvaltaa toimintasuunnitelmia vastaan on aluejohtokunnille saatava merkittävästi lisää. Sekin edellyttää toiminnan uudelleen arviointia.
 • Teknisen sektorin yhdyshenkilökoemalli useimpien toimintojen koordinoimiseksi ja henkilövalinta ovat tällä hetkellä osoittautunut aluejohtokunnan puheenjohdon ja aluejohtokunnan aikaansaannosten kannalta varsin erinomaiseksi, asioita selkeyttäväksi, nopeuttavaksi ja tuloksia tuottavaksi yhteistyömalliksi Kaupungin ja aluejohtokuntien välille!
 • TOIMINTAMALLI ON SAATAVA JATKUVAKSI, AINAKIN TÄMÄN AJK:N TOIMINTA-JAKSON AJAKSI (V. 2017 KEVÄT)

12) ALUEJOHTOKUNNAN SUORA TIEDOTTAMINEN JA VUOROVAIKUTUS ON AKTIIVISTA JA ULOSPÄINSUUSUUNTAUTUVAA, HAUKIVUOREN TUNNETTUISUUTTA JA VAIKUTTAVUUTTA LISÄÄVÄÄ SEKÄ USKOTTAVAA!

 • TIEDOTTAMINEN JA VUOROVAIKUTUS KOHDISTUU ENSISIJAISESTI MIKKELIN KAUPUNKIIN, ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTOON, ALUEHALLINTOIVIRASTOON, POHJOIS-SAVON JA ETELÄ-SAVON ELY-KESKUKSIIN,
 • TIEDOTUSVÄLINEISIIN, KANSANEDUSTAJIIN JA PROJEKTIMINISTERIÖIHIN
 • Tarvittava valtakunnallinen vaikuttaminen tehdään tukeutuen yllä oleviin sidosryhmiin.
 • ALUEJOHTOKUNNAN INFORMAATIO- JA YHTEISET INFORMOINTI- JA KUULEMISTAPAHTUMAT Asemankylällä JÄRJESTETÄÄN VÄHINTÄÄN KERRAN VUODESSA sekä muilla alueilla esim. Aluejohtokunnan kiertävien kyläkokousten yhteydessä.
 • MUU TIEDOTTAMINEN HOIDETAAN MIKKELI/HAUKIVUOREN ALUEJOHTOKUNNAN UUSITUILLA KOTISIVUJEN VÄLITYKSELLÄ JA TARVITTAESSA ERILLISAKTIVITEETEILLÄ, TIEDOTTEILLA, TIEDOTUSVÄLINEIDEN TAI ERI SIDOSRYHMIEN KANSSA YHTEISTYÖSSÄ
 • TIEDOTTAMIS- JA SIDOSRYHMÄTYÖVASTUU ON ALUEJOHTOKUNNAN PÄÄTÖKSISTÄ JA AKTIVITEETEISTA ENSISIJAISESTI ALUEJOHTOKUNNAN PUHEENJOHTAJALLA JA YHTEISESTI SOVITTAVILLA PROJEKTIEN VASTUUHENKILÖLLÄ.
 • MIKKELIN KAUPUNGIN ALUEEN ALUEJOHTOKUNTIEN VUOROVAIKUTUSTA JA YHTEISTYÖTÄ PYRITÄÄN LISÄÄMÄÄN  VAIKUTUS- JA TOIMINTAMAHDOLLISUUKSIEN (resurssien) SEKÄ YHTEISTEN ASIOIDEN LISÄÄMISEKSI ALUEJOHTOKUNTIEN TOIMINNASSA JA PÄÄTÖKSENTEOSSA.

13) KAUPUNGIN MYÖNTÄMÄN TOIMINTABUDJETIN LÄHTÖKOHTANA ON, ETTÄ SILLÄ EDISTETÄÄN ENSISIJAISESTI ALUEJOHTOKUNNAN TOIMINTAAN LIITTYVIÄ STRATEGISIA TAVOITTEITA JA TOIMINTAKOHTEITA.

 • AVUSTUSTEN MÄÄRÄÄ JA JAKOPERUSTEITA ON TÄMÄN STRATEGIAN TOTEUTTAMISEKSI PIENENNETTÄVÄ JA ARVIOITAVA UUDELLEEN. ALUEJOH-TOKUNNAN BUDJETTI V.2015 ON 70 100 €, JOSTA 50 % MENEE JUOKSEVIIN TOIMINTAKULUIHIN.

14) Tämä strategia on aluejohtokunnan päätoimintalinja ja aikaansaannoslähtökohta. Sen pohjalta perustetaan projektiryhmiä, johon voidaan ottaa aluejohtokunnan ulkopuolisia henkilöitä ja asiantuntijoita laadukkaan lopputuloksen aikaansaamiseksi. Toimia johtaa ja koordinoi puheenjohtaja ja valmisteluryhmä.

Aluejohtokunnan jäsenistä voidaan nimetä eri alueiden vastuuhenkilöitä tai ryhmiä, joita ovat esimerkiksi kulttuuri, urheilu- ja liikunta, eri järjestöt tai yleensä järjestöt, seurakunta, kansalaisopisto, aluejohtokunnan omat sivut, matkailu, Asemankylän asumisviihtyisyys ja siisteys, satama-alueen seuranta, juna-aseman ympäristö…Heillä on raportointivelvollisuus sihteerin kautta valmisteluryhmälle

15) ALUEJOHTOKUNNAN ORGANISOITUMINEN JA VASTUUT

 • Aluejohtokunta vahvistaa strategian ja vuosibudjetin.
 • Strategian valmistelusta ja toimeenpanosta vastaa puheenjohtaja valmistelutyöryhmän tuella tukeutuen rahoitusresursseissa ja muissa toteutumisedellytyksissä Mikkelin kaupunkiin ja mahdollisiin muihin julkisiin sekä hyväksyttyihin yksityisiin kohteisiin.
 • Strategia yksilöidään vuosittaiseksi omatoimisiksi toimintasuunnitelmiksi ja kaupungin budjettilohkoiksi

Motto 2: Se, joka tahtoo, löytää kyllä keinot, mutta se, joka ei tahdo, löytää kyllä selitykset!


Takaisin ylös